Fotografie

Radiosondy

Gala FIO

Marconi 2017

MNN 2017

FIO 2017

HF26DN

jazy 2017

ŁOŚ 2017

SR9OA

Anteny SAT

W Radiu Kraków

Feryjne Dni Klubowe

HF800OBS na 800-lecie Opactwa Mniszek Benedyktynek

W sobo­tę 17 wrze­śnia sta­cja HF800OBS pra­cu­ją­ca z oka­zji 800-lecia Opac­two Mni­szek Bene­dyk­ty­nek w Sta­niąt­kach pra­co­wa­ła z ogro­dów klasz­tor­nych. Dzię­ki uprzej­mo­ści Sio­sr­ty Ksie­ni mogli­śmy pro­wa­dzić łacz­no­ści z tego nie­zwy­kłe­go miejsca. 

II Ćwiczenia Łączności Kryzysowej - 05.07.2016

Dzię­ki uprzej­mo­ści Nad­le­śnic­twa w Nie­po­ło­mi­cach, otrzy­ma­li­śmy zgo­dę na wjazd samo­cho­dem na zamknię­ty teren Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej oraz wyko­na­nie testów łącz­no­ści radio­wej. Naszym celem było okre­śle­nie, czy sta­cje domo­we będą mia­ły łącz­ność z pojaz­dem wypo­sa­żo­nym w radio­sta­cje i znaj­du­ją­cym się wewnątrz Pusz­czy, czy­li w tere­nie bar­dzo trud­nym radio­wo. W przy­pad­ku wystą­pie­nia sytu­acji kry­zy­so­wej, taki pojazd mógł­by dotrzeć do miej­sca pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej i prze­ka­zy­wać infor­ma­cje do naszych sta­cji domo­wych lub bez­po­śred­nio do miejsc zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go (np. OSP). Prze­pro­wa­dzo­ny test doty­czył łącz­no­ści w paśmie 2 metry, 70 cm oraz CB (kanał 26). Chcie­li­śmy spraw­dzić rów­nież moż­li­wość łącz­no­ści przez prze­mien­ni­ki SR9P (Pawe­łek) oraz SR9K (Sier­cza). Oprócz sta­cji domo­wych dwóch kole­gów pra­co­wa­ło z miejsc poło­żo­nych ponad pozio­mem lasu — Dąbro­wa (248 m n.p.m) oraz Brze­zie (284 m n.p.m). Samo­cho­dem po Pusz­czy poru­sza­li się kole­dzy Andrzej SQ9MUP oraz Fra­nek SQ9FSZ, testu­jąc łącz­ność z ośmiu miejsc w tere­nie zale­sio­nym. Andrzej obsłu­gi­wał radio­te­le­fo­ny samo­cho­do­we, Fra­nek zapi­sy­wał rapor­ty i dodat­ko­wo na każ­dym punk­cie spraw­dzał łącz­ność z małe­go ręcz­ne­go radia z krót­ką ante­ną. Wyni­ki testów poka­za­ły, że uży­wa­jąc dużej mocy (25 wat) w paśmie 2 metry jeste­śmy w sta­nie poro­zu­mieć się z pojaz­dem w każ­dym miej­scu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Gorzej wypa­da pasmo 70 cm, któ­re jest moc­no tłu­mio­ne przez drze­wo­stan oraz prze­szko­dy tere­no­we. Sła­bo wypa­dła łącz­ność w paśmie CB, tyl­ko dobrze wypo­sa­żo­ne sta­cje bazo­we mogły ją nawią­zać z pojaz­dem Andrze­ja SQ9MUP. Cie­ka­we wyni­ki dały testy łącz­no­ści z radio­te­le­fo­nem ręcz­nym. Jedy­nie naj­wy­żej poło­żo­na sta­cja w Brze­ziu odbie­ra­ła bez­błęd­nie kore­spon­den­cję Fran­ka (sta­cja w Dąbro­wie znacz­nie gorzej a sta­cje bazo­we zupeł­nie nie odbie­ra­ły sygna­łu). Nato­miast pew­ną łącz­ność z pojaz­du zapew­nił prze­mien­nik SR9P na Kosko­wej Górze (zarów­no pasmo 2 metry jak i 70 cm). Prze­pro­wa­dzo­ne ćwi­cze­nia dostar­czy­ły dużo cie­ka­we­go mate­ria­łu do ana­liz i prze­my­śleń (szcze­gó­ło­wy raport w załą­cze­niu). Dzień klu­bo­wy 21.07.2016 r. prze­zna­czy­li­śmy na pod­su­mo­wa­nie testów i wyzna­cze­nie dal­szych dzia­łań. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież dr Ryszard Dul­ski, słu­żąc swo­ją sze­ro­ką wie­dzą na temat łącz­no­ści w warun­kach eks­tre­mal­nie trud­nych. W trak­cie burz­li­wej dys­ku­sji wyło­nił się jeden głów­ny wnio­sek — aby zapew­nić łącz­ność z tere­nu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej za pomo­cą małe­go radio­te­le­fo­nu, któ­ry zwy­kle znaj­du­je się w kie­sze­ni każ­de­go krót­ko­fa­low­ca, musi­my zbu­do­wać prze­mien­nik w dobrej loka­li­za­cji (duża wyso­kość n.p.m.). Taki prze­mien­nik powi­nien wyło­wić sła­by sygnał z radio­te­le­fo­nu, wzmoc­nić go i prze­ka­zać dalej. Bez tego zabie­gu nie jeste­śmy w sta­nie sku­tecz­nie pro­wa­dzić kore­spon­den­cji z wnę­trza Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Może­my to zro­bić za pomo­cą radio­sta­cji samo­cho­do­wej, ale nie zawsze mamy oka­zję wje­chać na teren lasu naszym pojaz­dem :-) Dal­szy­mi dzia­ła­nia­mi muszą być poszu­ki­wa­nia dobrych (wyso­kich) miejsc odpo­wied­nich na loka­li­za­cję prze­mien­ni­ka oraz “osłu­cha­nie ich” w łącz­no­ści z małym ręcz­nym radiotelefonem.

Radio WNET - 04.08.2016

4 sierp­nia w Nie­po­ło­mi­cach gości­ło Radio WNET z War­sza­wy. Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mie­li przy­jem­ność opo­wie­dzieć kil­ka słów o naszym Klu­bie w audy­cji “Pora­nek Wnet”. FOTO: Wło­dzi­mierz Brewczyński/Radio WNET Mariusz Cie­luch SP9HSQ

Akcja Ratunkowa w Podłężu - 31.07.2016

Akcja ratun­ko­wa w Pod­łę­żu W dniu wczo­raj­szym człon­ko­wie nasze­go Klu­bu wraz ze Stra­żą Leśną oraz Ama­tor­ską Sie­cią Ratun­ko­wą EmCom uczest­ni­czy­li w akcji ratun­ko­wej w miej­sco­wo­ści Pod­łę­że. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych kil­ku­ty­sięcz­na gru­pa piel­grzy­mów dotar­ła w oko­li­ce dwor­ca PKP w Pod­łę­żu. Na miej­scu znaj­do­wał się nasz kole­ga Andrzej SQ9MUP oraz kil­ku­oso­bo­wa gru­pa Straż­ni­ków Leśnych, kie­ru­ją­cych prze­miesz­cza­niem się tłu­mu. Szyb­ko oka­za­ło się, że bra­ku­je wody pit­nej oraz obsłu­gi medycz­nej. Andrzej przez radio­te­le­fon któ­ry miał przy sobie prze­ka­zał infor­ma­cję o zagro­że­niu, któ­ra za pośred­nic­twem Mariu­sza SP9HSQ tra­fi­ła do dyżu­ru­ją­cej na kana­le 145.500 sta­cji SP0MASR (Mało­pol­ska Ama­tor­ska Sieć Ratun­ko­wa). Dzię­ki temu natych­miast uda­ło się zawia­do­mić odpo­wied­nie służ­by. Bar­dzo szyb­ko tłum powięk­szał się i przy­by­wa­ło osób wyma­ga­ją­cych hospi­ta­li­za­cji. Dowód­ca Stra­ży Leśnej zde­cy­do­wał o ścią­gnię­ciu z obo­zo­wi­ska znaj­du­ją­ce­go się w środ­ku Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej ponad czter­dzie­stu Straż­ni­ków oraz całe­go dostęp­ne­go zapa­su wody pit­nej. Zadys­po­no­wa­no tak­że namiot dla zabez­pie­cze­nia poszko­do­wa­nych. Ta infor­ma­cja dotar­ła do obo­zo­wi­ska dro­gą radio­wą za pośred­nic­twem sta­cji SP9HSQ. Od tej pory wszyst­kie dys­po­zy­cje prze­ka­zy­wa­ne z miej­sca i do miej­sca pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej były prze­sy­ła­ne za pomo­cą sta­cji ręcz­nej kole­gi Andrze­ja SQ9MUP oraz sta­cji pośred­ni­czą­cych (domo­wych) kole­gów Mariu­sza SP9HSQ i Jan­ka SP9BCH, któ­rzy mie­li bez­po­śred­nią łącz­ność radio­wą z obo­zo­wi­skiem, Nad­le­śnic­twem oraz pojaz­da­mi Stra­ży Leśnej. Tym kana­łem rów­nież prze­ka­zy­wa­no na bie­żą­co rapor­ty pogo­do­we. Rów­no­cze­śnie o aktu­al­nej sytu­acji byli infor­mo­wa­ni kole­dzy z EmCom dyżu­ru­ją­cy na kana­le 145.500 MHz. Z tego źró­dła otrzy­my­wa­li­śmy rów­nież na bie­żą­co wia­do­mo­ści o wysy­ła­nej pomo­cy. Wkrót­ce poja­wi­ły się kolej­ne oddzia­ły Stra­ży Pożar­nej, Woj­sko z zapa­sem wody oraz punk­tem medycz­nym, Leśni­cy z wodą pit­ną oraz karet­ki pogo­to­wia. Naj­bar­dziej poszko­do­wa­nych piel­grzy­mów zabie­rał śmi­gło­wiec. Po oko­ło trzech godzi­nach uda­ło się opa­no­wać sytu­ację. Więk­szość piel­grzy­mów zosta­ła dopro­wa­dzo­na do pod­sta­wia­nych pocią­gów i bez­piecz­nie mogła odje­chać w swo­im kie­run­ku. Dzi­siej­sza akcja ratun­ko­wa była pierw­szym takim doświad­cze­niem dla człon­ków nasze­go klu­bu. Poka­za­ła ona, że nasz sprzęt i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją na sku­tecz­ne wezwa­nie pomo­cy oraz zapew­nie­nie łącz­no­ści zapa­so­wej z miej­scem pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej. Miłym akcen­tem koń­czą­cym dzień były oso­bi­ste podzię­ko­wa­nia za naszą pra­cę Nad­le­śni­cze­go oraz Dowód­cy Stra­ży Leśnej. My rów­nież dzię­ku­je­my za moż­li­wość współ­pra­cy przy zabez­pie­cza­niu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej pod­czas trwa­nia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. FOTO: Andrzej Czu­ma SQ9MUP 

Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

Kil­ka dni temu pisa­li­śmy o współ­pra­cy z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce w zakre­sie wspar­cia radio­tech­nicz­ne­go jak rów­nież zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści, szcze­gól­nie w okre­sie trwa­nia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Współ­pra­ca ta zaowo­co­wa­ła poro­zu­mie­niem, któ­re zosta­ło pod­pi­sa­ne 24 lip­ca przez Zarząd Klu­bu SP9MOA oraz Nad­le­śni­cze­go Nad­le­śnic­twa Nie­po­ło­mi­ce. Poro­zu­mie­nie zakła­da współ­pra­cę przy podej­mo­wa­niu dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji w sytu­acjach klęsk żywio­ło­wych i innych podob­nych zda­rzeń zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu powszech­ne­mu. Mamy nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca będzie się dyna­micz­nie roz­wi­jać i przy­nie­sie wie­le korzy­ści dla oby­dwu stron.

Współpraca z Nadleśnictwem na ŚDM

Nad­le­śnic­two Nie­po­ło­mi­ce zapro­po­no­wa­ło nam sta­łą współ­pra­cę w zakre­sie wspar­cia radio­tech­nicz­ne­go jak rów­nież zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści, szcze­gól­nie w okre­sie trwa­nia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Naszym pierw­szym zada­niem było przy­go­to­wa­nie tym­cza­so­wej sta­cji nadaw­czo-odbior­czej we wska­za­nym miej­scu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Kole­ga Mariusz SP9HSQ wyko­nał ante­nę typu 7/8 J‑Pole na pasmo uży­wa­ne przez Leśni­ków i wraz z kole­ga­mi Andrze­jem SQ9MUP i Tom­kiem SP9TOM zamon­to­wa­li ją na skła­da­nym masz­cie. Testy łącz­no­ści potwier­dzi­ły pra­wi­dło­wą pra­cę ante­ny ze sta­cja­mi sta­cjo­nar­ny­mi, mobil­ny­mi i prze­no­śny­mi. Następ­nie prze­ka­za­no nam do remon­tu ante­nę bazo­wą GP, któ­ra zosta­ła uszczel­nio­na, zestro­jo­na i z nowym kablem powę­dro­wa­ła na doce­lo­we miej­sce pra­cy. Kil­ka dni póź­niej, już w pięk­nym słoń­cu, zamon­to­wa­li­śmy ante­nę do pra­cy w paśmie pro­fe­sjo­nal­nym VHF oraz na naszych pasmach amatorskich.

Odbiór depeszy SAQ 2016

Po raz dru­gi w swo­jej histo­rii Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pod­jął pró­bę odbio­ru trans­mi­sji z zabyt­ko­wej sta­cji w Gri­me­ton. Pró­ba zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. Tym razem przy odbior­ni­ki EKD-300 zasiadł kole­ga Jurek SP9FBT, któ­ry live zapi­sy­wał na kart­ce treść nada­wa­nia wia­do­mo­ści. Po zakoń­cze­niu trans­mi­sji wyświe­tlo­ny został film opo­wia­da­ją­cy dzie­je sta­cji w Grimeton.

Piknik w Podłężu

Podob­nie jak w ubie­głym roku w dniu 19.06.2016 Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wziął udział w Pik­ni­ku Szkol­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pod­łę­żu koło Niepołomic

Zakupy

Sprzęt zaku­pio­ny w ramach reali­za­cji Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej w Gmi­nie Niepołomice

Stacja OPOCZNO

Przy­go­da eki­py zmie­rza­ją­cej do War­sza­wy na egza­min na świa­dec­two ope­ra­to­ra urzą­dzeń radio­wych. Dzię­ki PKP Inter­ci­ty na egza­min spóź­ni­li­śmy się tyl­ko… 3 godzi­ny :P

Zajęcia w SP9MOA

Kurs przy­go­to­waw­czy do egza­mi­nu UKE

Egzamin w Siemianowicach Śląskich

12 grud­nia kur­san­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy­stą­pi­li do egza­mi­nu pań­stwo­we­go w dele­ga­tu­rze Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej w Sie­mia­no­wi­cach Śląskich. 

5. Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Ostrowie Wielkopolskim.

17 paź­dzier­ni­ka odby­ła się 5. Kon­fe­ren­cja Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim. Nie mogło tam zabrak­nąć człon­ków SP9MOA.

Wizyta Bocheńskiej Grupy CQMBO - 08.10.2015

8 paź­dzier­ni­ka pod­czas dnia klu­bo­we­go z wizy­tą przy­by­ła do nas repre­zen­ta­cja zaprzy­jaź­nio­nej Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców CQMBO w skła­dzie: Bogu­sław SP9LGB, Jacek SQ9LFO, Mar­cin SQ9ZBC, Radek SQ9PXE i Janusz SQ9LCH. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją Mariu­sza SP9HSQ, obra­zu­ją­cą prze­bieg tego prze­mi­łe­go przy­ja­ciel­skie­go spotkania

Łoś 2015

Corocz­ne spo­tka­nie krót­ko­fa­low­ców na sty­ku trzech okrę­gów. W tym roku nie zabra­kło tam rów­nież przed­sta­wi­cie­li SP9MOA

error: Content is protected !!