Grupa do zadań specjalnych czyli Radiosondy

Posted by on 7 stycznia 2018

Grupa do zadań specjalnych czyli Radiosondy

Ostat­ni­mi cza­sy gru­pa naszych klu­bo­wi­czów zacho­ro­wa­ła na pew­ną nie­ule­czal­ną przy­pa­dłość zwa­na Son­do­zą. Cho­ro­ba ta obja­wia się niczym nie poskro­mio­ną pogo­nią za radio­son­da­mi meteo 🙂 

Mówiąc po ludz­ku od nie­daw­na dzię­ki sprzy­ja­ją­cym wia­trom w nasze oko­li­ce zapusz­cza­ją się radio­son­dy wypusz­cza­ne w cze­skiej miej­sco­wo­ści Pro­stějov. Zaszcze­pie­ni tema­tem przez Tom­ka SP9UOB posta­no­wi­li­śmy nie prze­pu­ścić naj­bliż­szej oka­zji zdo­by­cia takiej son­dy, no i się zaczę­ło… codzien­ny moni­to­ring oraz budo­wa apa­ra­tu­ry odbior­czej, któ­rą wozi­my w bagaż­ni­kach naszych samo­cho­dów przy­nio­sła pożą­da­ne skut­ki 🙂 Naszym łupem padły już 3 Radio­son­dy RS92. Cho­ro­ba jest w takim sta­dium, że nie ma zna­cze­nia czy to dzień powsze­dni czy np. Boże Naro­dze­nie, son­da wykry­ta zosta­je przechwycona 🙂

oto kil­ka fotek z naszych wypraw 🙂

https://www.facebook.com/100000271998713/videos/1772329372786112/

error: Content is protected !!