HF10FOG w 10 edycję Pól Chwały — Podsumowanie

Posted by on 29 września 2015

HF10FOG w 10 edycję Pól Chwały — Podsumowanie

PODSUMOWANIE:

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF10FOG pra­co­wa­ła w dniach 26–27 września2015r.

Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 359 łączności.

Sta­cja była sły­szal­na w 40 kra­jach takich jak Hisz­pa­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja,  Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa,  Cze­chy, Litwa, Buł­ga­ria, Niem­cy a tak­że Puer­to Rico, USA, Kana­da, Bra­zy­lia, Wyspy Owcze, Gren­lan­dia i Egipt. Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net)

HF10FOG mapa

źró­dło: www.hrdlog.net

podsumowaniefog

W dniach 26–27 wrze­śnia 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF10FOG z oka­zji dzie­sią­tej edy­cji “Pól Chwa­ły”, otwar­te­go spo­tka­nia war­ga­min­go­we­go odby­wa­ją­ce­go się od dzie­się­ciu lat w Nie­po­ło­mi­cach. Jest to jed­na z naj­więk­szych tego typu imprez w Polsce.

Pierw­sze przy­go­to­wa­nia sta­cji do pra­cy z tere­nu “Pól Chwa­ły” roz­po­czę­ły się w czwar­tek  24.09. i obej­mo­wa­ły wie­sza­nie ante­ny KF. Po kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wym reko­ne­san­sie pod­ję­ta zosta­ła decy­zja o przy­mo­co­wa­niu masz­tu ante­ny do słu­pa tele­fo­nicz­ne­go oraz roz­wie­sze­niu ramion ante­ny do budyn­ku pobli­skiej pie­kar­ni i słu­pa. Mimo wie­czor­nej pory wszyst­kie zapla­no­wa­ne pra­ce uda­ło się zrealizować.

P1100866a

Andrzej SQ9MUP mocu­je maszt do słupa.

P1100878s

Odciąg mon­to­wa­ny do słupa

Sobo­ta przy­wi­ta­ła nas desz­czo­wą pogo­dą, co bar­dzo utrud­nia­ło nam pra­cę przy posta­wie­niu sta­cji. Kole­dzy Mariusz SP9HSQ i Andrzej SQ9MUP w desz­czy roz­ło­ży­li namiot gene­ral­ski by moż­na było w nim umie­ścić przy­wie­zio­ny sprzęt. Potem dołą­czy­li kole­dzy Marek, Janek SP9BCH i Michał SQ9ZAY.

P1110010s

Andrzej SQ9MUP

P1110106s

Namiot sta­cji HF10FOG w peł­nej krasie

P1110012s

Zaczy­na­my łącz­no­ści pod okiem ofi­ce­ra wojsk DDR

W dru­giej czę­ści naszej sta­cji znaj­do­wa­ły się zabyt­ko­we w peł­ni dzia­ła­ją­ce odbior­ni­ki woj­sko­we, któ­re tra­fi­ły do nas dzię­ki uprzej­mo­ści p. Ryszar­da Dulskiego.

P1110017s

P. Ryszard Dul­ski uru­cha­mia odbiorniki

P1110065s

Odbior­ni­ki

P1110066s

R‑326 OK-102 i WOŁNA

P1110068s

R‑250

Na sta­cji do wie­czo­ra pra­co­wa­li Janek SP9BCH, Michał SQ9ZAY i Mariusz SP9HSQ. Na noc­ną zmia­nę przy­był Patryk SQ9OZG, któ­ry wraz z Andrze­jem SQ9MUP pro­wa­dzi­li łącz­no­ści do godzin porannych.

P1110098s

Janek SP9BCH w akcji

P1110100

Mariusz SP9HSQ i Michał SQ9ZAY

Nie­dzie­la przy­wi­ta­ła nas o nie­bo lep­szą pogo­dą. Od rana do pra­cy powró­ci­li dołą­cza­jąc do Andrze­ja SQ9MUP Mariusz SP9HSQ i Janek SP9BCH. Nie bra­ko­wa­ło dobrej zaba­wy oraz wie­lu atrak­cji. Moż­na było zoba­czyć m.in. czołg T‑34, prze­marsz wszyst­kich grup rekon­struk­cyj­nych a tak­że insce­ni­za­cje bitew.

P1110108

Mariusz SP9HSQ i Andrzej SQ9MUP w towa­rzy­stwie mło­de­go lotnika

P1110159

Gru­pa rekonstrukcyjna

P1110168

T‑34 ORDON

P1110191

Para­da

P1110200

Para­da

P1110206

Para­da

P1110228

Tymon, Andrzej SQ9MUP i Ania

Nasz namiot odwie­dzi­li zaprzy­jaź­nie­ni człon­ko­wie gru­py bocheń­skiej: Mag­da SP9LG wraz z mężem Bogu­sła­wem SP9LGB, Rafał SQ9IAB z Kra­kow­skiej Gru­py Eks­pe­dy­cji Radio­wych a tak­że czło­nek węgier­skiej gru­py rekon­struk­cyj­nej Acsa­di HA8AGY.
P1110232s

Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Acsa­di HA8AGY, Mag­da SP9LG, Bogu­sław SP9LGB i Rafał SQ9IAB

Krót­ki mate­riał fil­mo­wy ze Sta­cji HF10FOG

Na zakoń­cze­nie pra­gnę podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy aktyw­nie przy­czy­ni­li się do pra­cy sta­cji przez ponad 30 godzin mimo począt­ko­wo cięż­kiej pogody.

 

Wię­cej zdjęć na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku a tak­że w two­rzą­cej się galerii.

error: Content is protected !!