HF11FOG — podumowanie

Posted by on 4 października 2016

HF11FOG — podumowanie

W dniach od 19 do 25 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał pod zna­kiem HF11FOG. Sta­cja pra­co­wa­ła z oka­zji 11-tych Pól Chwa­ły (Fields of Glo­ry), XI Otwar­te­go Spo­tka­nia Wargamingowego.

Pola Chwa­ły to spo­tka­nie entu­zja­stów histo­rii, gier wojen­nych i rekon­struk­cji histo­rycz­nej, otwar­te dla wszyst­kich. Bez zbęd­nych barier, przy czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niu publiczności.

Przez tydzień pra­cy sta­cji zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 474 łącz­no­ści z kore­spon­den­ta­mi z 44 kra­jów na 3 kon­ty­nen­tach m.in. z Pol­ski, Rosji, Nie­miec, Bia­ło­ru­si, Bel­gii, Fran­cji, Nie­miec, Włoch, Mace­do­nii, Moł­da­wii a tak­że z Afga­ni­sta­nu, Bale­arów, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Kana­dy, Gren­lan­dii, Japo­nii, Tadży­ki­sta­nu, Taj­lan­dii i USA.

Po raz pierw­szy zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne 22 łącz­no­ści przez ama­tor­skie­go sate­li­tę SAUDISAT SO-50.

mapfog

Podział łącz­no­ści pod wzglę­dem pasm i emisji :

tabela-hf11fog

Osta­tecz­ny Log­bo­ok sta­cji HF11FOG:

error: Content is protected !!