HF11FOGXI Pola Chwały

Posted by on 18 września 2016

HF11FOG — XI Pola Chwały

W dniach 19- 25 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym SP9MOA będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF11FOG z oka­zji jede­na­stej edycji
“Pól Chwa­ły” (Fields of Glo­ry), XI Otwar­te­go Spo­tka­nia Wargamingowego.

POLA CHWAŁY — INFO

Spo­tka­nie entu­zja­stów histo­rii, gier wojen­nych i rekon­struk­cji histo­rycz­nej, otwar­te dla wszyst­kich. Bez zbęd­nych barier, przy czyn­nym zaan­ga­żo­wa­niu publicz­no­ści- chce­my podzie­lić się naszą pasją, dać nie­co zaba­wy i wra­że­nie cof­nię­cia się w cza­sie, a przy oka­zji prze­ka­zać solid­ną por­cję wie­dzy historycznej…

XI OTWARTE SPOTKANIA WARGAMINGOWE

HISTORIA JAKO ZABAWA, HISTORIA JAKO PASJA

error: Content is protected !!