HF125OSPN — Podsumowanie

Posted by on 25 lipca 2015

HF125OSPN — Podsumowanie

 

PODSUMOWANIE:

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF125OSPN pra­co­wa­ła w dniach od 15 do 21 lipca.

Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 186 łącz­no­ści z 25 kra­ja­mi taki­mi jak Hisz­pa­nia, Sło­we­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja, Nor­we­gia, Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa, Holan­dia, Fin­lan­dia, Austria, Cze­chy, Litwa, Buł­ga­ria, Niem­cy i oczy­wi­ście Pol­ska. Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net)hf125ospn mapa

 

zestawienie hf125ospn

 

W dniach od 15 do 21 lip­ca 2015r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF125OSPN z oka­zji jubi­le­uszu 125-lecia powsta­nia Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Nie­po­ło­mi­cach. W sobo­tę i nie­dzie­lę (18–19.07.2015r.) sta­cja pra­co­wa­ła z tere­nu Straż­ni­cy, gdzie odby­wa­ły się uro­czy­sto­ści jubileuszowe.

Pierw­sze przy­go­to­wa­nia sta­cji do pra­cy z tere­nu OSP roz­po­czę­ły się w czwar­tek  16.07. i obej­mo­wa­ły wie­sza­nie ante­ny KF. Po kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wym reko­ne­san­sie pod­ję­ta zosta­ła decy­zja o przy­mo­co­wa­niu masz­tu ante­ny do ele­wa­cji pobli­skie­go budyn­ku han­dlo­we­go oraz roz­wie­sze­niu ramion ante­ny do drze­wa i słu­pa. Nie oby­ło się bez pomo­cy dra­bi­ny stra­żac­kiej, któ­ra ide­al­nie speł­ni­ła swo­je zadanie:)

OSPN_01

Moco­wa­nie masztu

OSPN_04

Dra­bi­na w akcji

OSPN_03

Moco­wa­nie masztu

OSPN_05

Ramie do drzewa

20150716_204624

Dra­bin­ka

OSPN_07

Mocu­je­my do słupa

OSPN_10

Pierw­sze próby

20150716_210127

Pró­by wypa­dły pomyślnie

 

Kolej­nym eta­pem była już pra­ca w sobo­tę i nie­dzie­lę w trak­cie trwa­nia uro­czy­sto­ści. Oto kil­ka fotografii:

SOBOTA 18.07.2015

OSPN_11

Pierw­sze minu­ty pra­cy na stacji

OSPN_12

Michał SQ9ZAY

OSPN_13

Para­da zabyt­ko­wych wozów

OSPN_14

Para­da zabyt­ko­wych wozów

OSPN_15

Para­da zabyt­ko­wych wozów

OSPN_16

Nowy naby­tek OSP Niepołomice

OSPN_17

Para­da

OSPN_18

koni­ki

OSPN_26

Namiot sta­cji okolicznościowej

OSPN_28

Kącik tele­gra­ficz­ny

OSPN_29

Namiot sta­cji okolicznościowej

 

NIEDZIELA 19.07.2015

OSPN_40

Kącik tele­gra­ficz­ny w dal­szym cią­gu cie­szył się popularnością

OSPN_41

Nie­dziel­na ekipa

OSPN_42

PMR‑y szcze­gól­nie popu­lar­ne wśród dzieciaków

OSPN_44

Kącik rzą­dzi

OSPN_43

Obok nadal trwa zabawa

 

 

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję za pra­cę przy sta­cji oko­licz­no­ścio­wej wszyst­kim zaangażowanym.

error: Content is protected !!