HF12FOG — Podsumowanie

Posted by on 3 października 2017

HF12FOG — Podsumowanie

Sta­cja pra­co­wa­ła w dniach od 18 do 24 wrze­śnia, prze­pro­wa­dzo­no w tym cza­sie 548 łącz­no­ści z ope­ra­to­ra­mi z 47 kra­jów na 4 kon­ty­nen­tach. Wyni­ki pre­zen­tu­je tabel­ka i mapa 🙂
Naj­dal­sze łącz­no­ści to Indo­ne­zja i USA 🙂
Zaczy­na­ją już do nas spły­wać potwier­dze­nia łącz­no­ści w for­mie elek­tro­nicz­nej, pre­zen­tu­je­my kil­ka cie­kaw­szych, w tym łącz­ność z Kosmo­dro­mem Baj­ko­nur w Kazachstanie .

error: Content is protected !!