HF24DN na 24 Dni Niepołomic

Posted by on 21 maja 2015

HF24DN na 24 Dni Niepołomic

 

 

 

 

 

 

 

dzienklub

nce

 

 

 

 

 

W dniach 22–24 maja Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF24DN z oka­zji 24 Dni Nie­po­ło­mic. Jako, że sta­cja będzie pra­co­wać w sąsiedz­twie Zam­ku Kró­lew­skie­go (MWI01) prze­pro­wa­dzo­na łącz­ność będzie się liczyć do Dyplo­mu Zamkowego. 

Łącz­no­ści będą potwier­dza­ne oko­licz­no­ścio­wy­mi kar­ta­mi QSL.

QSL via SP9MOA (OT-12)

HF24DN na APRS

 

frfrf-900x300

 

 Pod­czas Dni Nie­po­ło­mic zbie­ra­ne są pie­nią­dze dla Jul­ci,  cór­ki naszych zna­jo­mych, cho­rej na zapa­le­nie mózgu Rasmussena.

Julia-Kołodziej-ulotka-e1431873763241

 

 

Histo­ria Nie­po­ło­mic jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­na z zam­kiem oraz z Pusz­czą Nie­po­ło­mic­ką, jako miej­scem licz­nych polo­wań owia­nych legendami.
Nie­zna­ny jest doku­ment loka­cyj­ny Nie­po­ło­mic, praw­do­po­dob­nie nigdy go nie było. Pier­wot­na wieś powsta­ła zapew­ne jako osa­da usłu­go­wa przy wznie­sio­nym tu w latach 1340 — 1349 przez Kazi­mie­rza Wiel­kie­go zam­ku obron­no-myśliw­skim. W 1350 roku zosta­ła w niej ery­go­wa­na para­fia, któ­rej kon­se­kra­cji, w paź­dzier­ni­ku 1358 roku, doko­nał w obec­no­ści Kró­la arcy­bi­skup gnieź­nień­ski Jaro­sław Bogo­ria ze Skot­nik. Z pew­no­ścią wów­czas ist­nia­ła tu karcz­ma kró­lew­ska, w któ­rą wład­ca przy oka­zji kon­se­kra­cji kościo­ła upo­sa­żył pierw­sze­go nie­po­ło­mic­kie­go plebana.
Znacz­niej­szy roz­wój osa­dy przy­padł dopie­ro na cza­sy Wła­dy­sła­wa Jagieł­ły, któ­ry polu­bił Nie­po­ło­mi­ce. Licz­ne wizy­ty kró­lew­skie przy­cią­ga­ły – poza ści­słą świ­tą i dwo­rem – wie­lu gości, któ­rzy musie­li gdzieś spać i coś jeść. Ze spi­su spo­rzą­dzo­ne­go w 1564 roku wyni­ka, że wieś Nie­po­ło­mi­ce liczy­ła już co naj­mniej 200 miesz­kań­ców, w tym 11 kmie­ci, 17 karcz­ma­rzy, 5 garn­ca­rzy oraz kil­ku leśnych, któ­rych obo­wiąz­kiem było strze­że­nie Puszczy.
Nie­po­ło­mi­ce pra­wa miej­skie otrzy­ma­ły już po roz­bio­rach. 11 kwiet­nia 1776 roku wła­dze austriac­kie umie­ści­ły tutaj sie­dzi­by dyrek­cji dóbr pań­stwo­wych, sądu powia­to­we­go, urzę­du cel­ne­go i skar­bo­we­go, zało­ży­ły obszer­ny rynek oraz nada­ły mia­stu herb. W tar­czy na nie­bie­skim tle umiesz­czo­ny był frag­ment zam­ku w kolo­rze bia­łym, z pię­cio­ma okna­mi i zary­sem bra­my. Mury zam­ko­we z obu stron były pod­trzy­my­wa­ne przez przed­nie łapy zło­tych gry­fów, zwró­co­nych przo­dem do sie­bie. W okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym herb zmie­nio­no nada­jąc mu kształt owal­ny z wize­run­kiem orła z koro­ną i napi­sem: Mia­sto Nie­po­ło­mi­ce. Obec­ny herb nawią­zu­je jed­nak do pier­wot­nej wersji.
Nie­po­ło­mi­ce sta­no­wi­ły waż­ny punkt mapy na wschód od Kra­ko­wa. Świa­dec­twem tego było włą­cze­nie mia­sta w poło­wie XIX wie­ku do gali­cyj­skie­go sys­te­mu kole­jo­we­go łączą­ce­go Kra­ków z Dębi­cą i Lwowem.
W 1888 roku Bur­mi­strzem Nie­po­ło­mic został Wła­dy­sław Wim­mer. Zapi­sał się w histo­rii mia­sta jako spraw­ny admi­ni­stra­tor, budow­ni­czy i… pro­du­cent dachó­wek, któ­re po dziś dzień moż­na zoba­czyć na dachach w Wied­niu i Berlinie.
Po zakoń­cze­niu pierw­szej woj­ny świa­to­wej, Austria­cy bez opo­rów opu­ści­li Nie­po­ło­mi­ce, a 7 listo­pa­da 1918 roku miesz­kań­cy mia­sta uro­czy­ście posa­dzi­li Dąb Wol­no­ści, któ­ry do dzi­siaj stoi w Par­ku Miejskim.
Po dru­giej woj­nie świa­to­wej sytu­acja mia­sta była bar­dzo cięż­ka. Zgi­nę­ło wie­lu miesz­kań­ców, nie dzia­ła­ły szko­ły, życie gospo­dar­cze było zupeł­nie zdez­or­ga­ni­zo­wa­ne. Dopie­ro na prze­ło­mie lat pięć­dzie­sią­tych i sześć­dzie­sią­tych, w związ­ku z budo­wą Nowej Huty, Nie­po­ło­mi­ce zaczę­ły się dyna­micz­nie rozwijać.
Po upad­ku PRL w Nie­po­ło­mi­cach zaczę­li rzą­dzić ludzie wybra­ni w demo­kra­tycz­nych wybo­rach. 7 czerw­ca 1990 roku Rada Miej­ska wybra­ła na bur­mi­strza Sta­ni­sła­wa Kra­ci­ka, peł­nił tę funk­cję nie­prze­rwa­nie przez 19 lat. W paź­dzier­ni­ku 2009 roku Sta­ni­sław Kra­cik zre­zy­gno­wał z funk­cji bur­mi­strza i został powo­ła­ny przez Pre­mie­ra Donal­da Tuska na funk­cję Woje­wo­dy Mało­pol­skie­go. Peł­nią­cym funk­cje bur­mi­strza został Roman Ptak, dotych­cza­so­wy wice­bur­mistrz. 6 grud­nia 2010 roku, po zwy­cię­stwie w wybo­rach samo­rzą­do­wych Roman Ptak uro­czy­ście zło­żył ślu­bo­wa­nie i zaczął pra­cę jako Bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce. Dziś całą gmi­nę zamiesz­ku­je pra­wie 25 tysiący osób, a mia­sto sta­wia­ne jest za wzór dobre­go zarządzania.

 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia sta­rych foto­gra­fii z Nie­po­ło­mic, któ­re znaj­du­ją się w NAC — Naro­do­wym Archi­wum Cyfrowym. 

 

British-flag_1

Spe­cial event sta­tion work from 22.05.2015 to 24.05.2015, on the occa­sion of the 24th Nie­po­lo­mi­ce Day’s.

Con­nec­ti­vi­ty will be rewar­ded by rece­iving spe­cial com­me­mo­ra­ti­ve QSL cards.

QSL via SP9MOA (OT-12)

HF24DN in APRS

Nie­po­ło­mi­ce — History 

The histo­ry of Nie­po­ło­mi­ce is clo­se­ly rela­ted to the histo­ry of the castle which used to be a favo­uri­te sum­mer resi­den­ce of seve­ral Polish kings, often being refer­red to as “the other Wawel”, and Nie­po­ło­mi­ce Forest which was a roy­al hun­ting ground.

The exact date of foun­da­tion of Nie­po­ło­mi­ce is not known. The ori­gi­nal vil­la­ge came into being as a set­tle­ment out­si­de the walls of the hun­ting castle built here in 1340–49 by King Casi­mir the Gre­at. In 1350 the parish of Nie­po­ło­mi­ce was esta­bli­shed. In Octo­ber 1358 it was con­se­cra­ted by Arch­bi­shop Jaro­sław Bogo­ria Skot­nic­ki in the pre­sen­ce of the king him­self. In this area the­re was also a roy­al inn which the king gave to the first par­son of Nie­po­ło­mi­ce when the parish church was consecrated.

The set­tle­ment began to flo­urish under the reign of Wła­dy­sław Jagieł­ło who appa­ren­tly liked visi­ting Nie­po­ło­mi­ce. The roy­al visits attrac­ted many guests who had to be pro­vi­ded with accom­mo­da­tion and meals. Accor­ding to the cen­sus of 1564 the vil­la­ge of Nie­po­ło­mi­ce had a popu­la­tion of 200, inc­lu­ding 11 fre­emen, 17 inn-keepers, 5 pot­ters and seve­ral fore­sters who pro­tec­ted the roy­al forests.

Nie­po­ło­mi­ce was gran­ted the town char­ter after the par­ti­tion of Poland. On 11th April 1776 the Austrian autho­ri­ties esta­bli­shed the­re a coun­ty court, tre­asu­ry offi­ce, customs offi­ce. A lar­ge mar­ket squ­are was built and the town rece­ived a coat of arms: whi­te castle with five win­dows and an outli­ne of the gate, sup­por­ted on either side by two gol­den grif­fons facing each other, on a blue shield. In the inter­war years the tow­n’s coat of arms was chan­ged into an oval shield with a crow­ned eagle and the inscrip­tion “The Town of Nie­po­ło­mi­ce”. Howe­ver, the cur­rent coat o arms was inspi­red by the ori­gi­nal version.

Nie­po­ło­mi­ce as an impor­tant loca­tion east of Cra­cow beca­me in the mid-19th cen­tu­ry a part of Gali­cia­’s rail­way sys­tem con­nec­ting Cra­cow with Dębi­ca and Lwów.

1888 bro­ught the elec­tion of Wła­dy­sław Wim­mer as the tow­n’s may­or. He gained the repu­ta­tion as an able admi­ni­stra­tor, buil­der and… manu­fac­tu­rer of excel­lent roof tiles which to this day cover roofs of many houses in Vien­na and Berlin.

After the end of World War 1, the Austrians left Nie­po­ło­mi­ce witho­ut delay. To cele­bra­te this fact, on 7th Novem­ber 1918, the tow­n’s inha­bi­tants plan­ted the Oak of Fre­edom which to which still stands in the Muni­ci­pal Park.

After World War 2, the situ­ation of the town was very hard. Many inha­bi­tants lost the­ir lives during the war, and eco­no­mic acti­vi­ty slum­ped. Only after the con­struc­tion of Nowa Huta in the late 1950s did Nie­po­ło­mi­ce begin to deve­lop again.

Fol­lo­wing the end of com­mu­nist era, Nie­po­ło­mi­ce star­ted to be ruled by people elec­ted in demo­cra­tic elec­tions. On 7th June 1990 the Town Coun­cil elec­ted Sta­ni­sław Kra­cik as may­or. In 1993 he beca­me the first inha­bi­tant of Nie­po­ło­mi­ce to win a seat in the Polish Par­lia­ment. His term of offi­ce mar­ked the begin­ning of the tow­n’s rapid deve­lop­ment. Today Nie­po­ło­mi­ce has a popu­la­tion of 22,000 and is regar­ded as a model of good management.

Źró­dło: www.niepolomice.eu

error: Content is protected !!