HF40HSP — Stacja okolicznościowa

Posted by on 26 kwietnia 2016

HF40HSP — Stacja okolicznościowa

W dniach 25.04 ‑08.05  Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym SP9MOA będzie pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HF40HSP z oka­zji czter­dzie­sto­le­cia Har­cer­skie­go Szcze­pu “Pusz­cza”
Za prze­pro­wa­dzo­ne łącz­no­ści będzie moż­na otrzy­mać oko­licz­no­ścio­wą kar­tę QSL.

HF40HSP_1 (1)

Szcze­gó­ły: www.qrz.com/db/hf40hsp

Zapra­sza­my do łączności!

 

Puszcza40lat (1)

Szczep “Pusz­cza” zało­ży­ło  w 1976 roku gro­no mło­dych ludzi. Na patro­na wybra­li Kró­la Kazi­mie­rza Wiel­kie­go — wybit­ne­go wład­cę z dyna­stii Pia­stów zwią­za­ne­go z Nie­po­ło­mi­ca­mi , gdyż tutaj ten król ufun­do­wał w XIV wie­ku Kościół i prze­bu­do­wał sta­ry drew­nia­ny zame­czek myśliw­ski  w kró­lew­ska rezy­den­cje. Bar­wa Szcze­pu jest zie­leń tak jak zie­lo­na jest Nie­po­ło­mic­ka Pusz­cza a sym­bo­lem żubr. Cała obrzę­do­wość i sym­bo­li­ka śro­do­wi­ska zwią­za­na jest row­nież z Nie­po­lo­mi­ca­mi . Nazwy kolej­nych dru­żyn to: ” Leśni ludzie”, ” Watra”, ” Nie­po­lom­ni”  , ” Gaw­ra” , ” Sza­tra” , “Zie­lo­ne Iskier­ki”, ” Nie­po­ło­mic­kie zuchy”, “Mucho­mor­ki” ” Weso­łe misie” , ” Bia­łe Wilcz­ki” czy ” Podróż­ni­cy”. Szczep w mar­cu w Świę­to Wio­sny obrzę­do­wo  wita budzą­ca sie do życia przy­ro­dę. Nad śro­do­wi­skiem czu­wa Krąg Stra­zni­kow Ognia zbie­ra­ja­cy sie w Noc Swietojanska.

Przez minio­ne 40 lat przez dru­zy­ny zucho­we i har­cer­skie prze­szło oko­lo 2 tysię­cy mło­dych ludzi. Pra­wie 500 z nich zdo­by­ło har­cer­ski krzyż. Set­ka mło­dych ludzi pod­ję­ła trud instruk­tor­skiej służ­by przyj­mu­jąc  role przy­bocz­nych i dru­ży­no­wych. Śro­do­wi­sko przez te lata zor­ga­ni­zo­wa­ło pra­wie 100  akcji obo­zo­wych . Były to zimo­wi­ska, let­nie obo­zy sta­łe i wędrow­ne oraz kolo­nie zucho­we i sta­ni­ce. Sta­ły­mi ele­men­ta­mi pra­cy sta­ły sie :  Zla­zy Zaste­pow, Festi­wa­le Teatrzy­ków Zucho­wych, Swie­ta Szcze­pu czy Jesien­ne wypra­wy w góry . Baza Szcze­pu jest ośro­dek har­cer­ski któ­rym od ponad dwu­dzie­stu lat zarzą­dza Koło Przy­ja­ciol Har­cer­stwa — Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Instruk­to­row Wycho­wan­ków i Sym­pa­ty­ków Szcze­pu “Pusz­cza”.

Szczep ” Pusz­cza” na sta­łe wpi­sał sie w kra­jo­braz nie­po­lo­mic­kiej spo­łecz­no­ści, sta­no­wiąc od lat waż­ne śro­do­wi­sko wycho­wa­cze sku­pia­ją­ce dzis wszyst­kie poko­le­nia. God­nie kon­ty­nu­uje tra­dy­cje ruchu har­cer­skie­go, kto­ry na tere­nie Nie­po­lo­mic roz­po­czął dzia­łal­ność  w 1936 roku.

Wię­cej: http://szczeppuszcza.pl/

Razem4 (1)

error: Content is protected !!