HF40HSP w 40-lecie Szczepu “Puszcza” — podsumowanie

Posted by on 11 maja 2016

HF40HSP w 40-lecie Szczepu “Puszcza” — podsumowanie

PODSUMOWANIE:

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF40HSP pra­co­wa­ła w dniach 25 kwiet­nia — 8 maja 2016r.

Zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 637 łączności.

Sta­cja była sły­szal­na na 4 kon­ty­nen­tach w 52 kra­jach takich jak Hisz­pa­nia, Anglia, Fran­cja, Węgry, Bel­gia, Sło­wa­cja, Rosja, Ser­bia, Chor­wa­cja,  Dania, Wło­chy, Esto­nia, Ukra­ina, Litwa,  Cze­chy,  Buł­ga­ria, Niem­cy a tak­że Chi­le, Argen­ty­na, USA,  Bra­zy­lia, Japo­nia, Taj­lan­dia oraz Azo­ry . Zakres obra­zu­je poniż­szy rysu­nek (źró­dło: hrdlog.net)

map.aspx

 

podsumowanie

 

W dniach 25 kwietnia‑8 maja 2016r. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym pra­co­wał pod zna­kiem oko­licz­no­ścio­wym HFHSP z oka­zji czter­dzie­sto­le­cia Har­cer­skie­go Szcze­pu “Pusz­cza” w Nie­po­ło­mi­cach. Sta­cja pra­co­wa­ła z tere­nu har­ców­ki w dniu 3 maja pod­czas Pik­ni­ku Rodzinnego.

Pierw­sze przy­go­to­wa­nia sta­cji do pra­cy z tere­nu “Pusz­czy” roz­po­czę­ły się w sobo­tę 30.04. i obej­mo­wa­ły wie­sza­nie ante­ny KF. Po przy­by­ciu na miej­sce Mariu­sza SP9HSQ, Jan­ka SP9BCH oraz Tom­ka SP9TOM roz­po­czął się mon­taż masz­tu ante­ny do dachu oraz ramion ante­ny do pobli­skich drzew. Po zakoń­cze­niu mon­ta­żu przy­szedł czas na testy anteny.

P1120566

P1120572

P1120579

P1120583

 

Pik­nik Rodzin­ny w ramach 40-lecia Szcze­pu “Pusz­cza”

3 maja od godzin połu­dnio­wych roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia do pra­cy sta­cji HF40HSP pod­czas Pik­ni­ku Rodzin­ne­go. Na miej­scu zja­wi­li się Mariusz SP9HSQ, Michał SQ9ZAY, Tomek SP9TOM oraz Andrzej SQ9MUP wraz z Olą, mło­dą adept­ką sztu­ki radio­wej w naszym Klu­bie. Zaczę­ło się sta­wia­nie namio­tu oraz mon­taż urządzeń.

Od godzi­ny 14 roz­po­czę­li­śmy pra­cę na sta­cji, na zmia­nę pra­co­wa­li SQ9ZAY oraz SP9HSQ, SQ9MUP oraz SP9TOM cier­pli­wie instru­owa­li chęt­nych jak nada­wać alfa­be­tem Mor­se­’a przy Kąci­ku Tele­gra­ficz­nym. Tra­dy­cyj­nie za pra­wi­dło­we nada­nie swo­je­go imie­nia moż­na było otrzy­mać pamiąt­ko­wą kar­tę QSL.

Foto_13

Foto_03

Foto_04

Foto_06

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się rów­nież Nie­po­ło­mic­ki Radar Burzo­wy oraz prze­chwy­ty­wa­ne przy pomo­cy ante­ny QFH mapy pogo­do­we z sate­li­tów NOAA.

Foto_11

Nie­koń­czą­cym zain­te­re­so­wa­niem wśród dzie­ci do ostat­nich chwil pra­cy sta­cji cie­szy­ły się… radio­te­le­fo­ny PMR, któ­re były wręcz rozchwytywane.

Popo­łu­dniem do gru­py dołą­czy­li SP9BCH (któ­ry edu­ko­wał mło­dzież), SQ9O (prze­lo­tem mie­dzy pra­cą), SQ9IAB oraz SQ9OKU.

Foto_16

Foto_17

Foto_07

Pra­ca sta­cji zosta­ła bar­dzo pozy­tyw­nie ode­bra­na przez uczest­ni­ków Pik­ni­ku. Mamy już zapro­sze­nie na przy­szło­rocz­ną edy­cję. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pra­cę sta­cji w całym okre­sie jej pra­cy, oraz szcze­gól­nie w cza­sie pik­ni­ku, gdzie wzbu­dzi­li­śmy spo­re zainteresowanie.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji fil­mo­wej z pra­cy sta­cji pod­czas Pik­ni­ku Rodzinnego.

 

 

error: Content is protected !!