HF800OBS — podsumowanie

Posted by on 4 października 2016

HF800OBS — podsumowanie

W dniach od 12 do 18 wrze­śnia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców pra­co­wał spod zna­ku oko­licz­no­ścio­we­go HF800OBS. Sta­cja pra­co­wa­ła z oka­zji 800-lecia Opac­twa Mni­szek Bene­dyk­ty­nek w Staniątkach.

Klasz­tor mni­szek w Sta­niąt­kach jest naj­star­szym klasz­to­rem bene­dyk­ty­nek w Pol­sce. Ufun­do­wał go przed rokiem 1228 (może oko­ło 1216?) Kle­mens Jak­sa Gry­fi­ta dla swo­jej cór­ki Wizen­ny. Kon­se­kra­cja kościo­ła mia­ła miej­sce w roku 1238, a osta­tecz­ne zatwier­dze­nie fun­da­cji (przez papie­ża Inno­cen­te­go III) w 1253. Jak­sa wypo­sa­żył klasz­tor w całe swo­je dzie­dzic­two, a więc w obszer­ne wło­ści, z któ­rych obec­nie nic już nie pozo­sta­ło oprócz klasz­tor­ne­go ogro­du. Naj­praw­do­po­dob­niej już w śre­dnio­wie­czu przyj­mo­wa­no tu dziew­czę­ta na wycho­wa­nie, co dało począ­tek szko­le klasz­tor­nej. Szcze­gól­ny roz­kwit opac­twa miał miej­sce w XVII wie­ku, kie­dy liczy­ło ono zwy­kle ponad 50 zakon­nic. Po roz­bio­rach ten klasz­tor jako jedy­ny w zabo­rze austriac­kim unik­nął nazna­cze­nia mu limi­tu liczeb­no­ści, toteż w XX wie­ku mógł wspo­móc per­so­ne­lem odra­dza­ją­cy się klasz­tor w Wil­nie oraz zasie­dlić ponow­nie ska­so­wa­ny klasz­tor w Nie­świe­żu. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej wła­dze PRL ska­so­wa­ły szko­łę, ode­bra­ły resz­tę posia­da­nej jesz­cze zie­mi i cza­so­wo (1954–1956) prze­sie­dli­ły zgro­ma­dze­nie do klasz­to­ru w Alwer­ni. Ani po powro­cie sióstr, ani po zmia­nie ustro­ju szko­ła nie zosta­ła reak­ty­wo­wa­na. Część daw­nej zie­mi klasz­tor­nej (bar­dzo małą) uda­ło się odzy­skać już w cza­sach III Rze­czy­po­spo­li­tej, ale zosta­ła natych­miast sprze­da­na dla opła­ce­nia naj­ko­niecz­niej­szych remon­tów w kościele.
Regu­ła św. Bene­dyk­ta zosta­ła napi­sa­na we Wło­szech w wie­ku VI. Już więc od pięt­na­stu stu­le­ci jest zacho­wy­wa­na przez licz­ne wspól­no­ty zakon­nic, takich jak bene-dyk­tyn­ki, bene­dyk­tyn­ki sakra­ment­ki, cyster­ski i inne. W Pol­sce szcze­gól­ny roz­kwit zako­nu bene­dyk­ty­nek przy­pa­da na wie­ki XVII-XVIII, kie­dy ist­nia­ło w Kró­le­stwie Pol-skim i Wiel­kim Księ­stwie Litew­skim łącz­nie 24 klasz­to­ry. Więk­szość z nich zosta­ła jed­nak w wie­ku XIX ska­so­wa­na przez rzą­dy zabor­cze. Obec­nie klasz­to­rów bene­dyk­ty­nek jest w Pol­sce dzie­więć; two­rzą one zwią­zek zwa­ny Kon­gre­ga­cją p. w. Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mni­szek Bene­dyk­ty­nek w Pol­sce. Zgro­ma­dze­nie liczy 18 zakonnic.

W sobo­tę 17 wrze­śnia w przed­dzień uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­wych dzię­ki uprzej­mo­ści Sio­stry Ksie­ni mie­li­śmy przy­jem­ność pra­co­wać z tere­nu ogro­dów klasztornych.

obs

Przez tydzień pra­cy sta­cji zosta­ło prze­pro­wa­dzo­nych 1020 łącz­no­ści z kore­spon­den­ta­mi z 52 kra­jów m.in. z Pol­ski, Włoch, Nie­miec, Fran­cji, Bia­ło­ru­si, Buł­ga­rii, Litwy, Łotwy, Esto­nii, Alba­nii, Moł­da­wii, Arme­nii, Cypru, Kazach­sta­nu, Walii, Anglii, Uzbe­ki­sta­nu, Rosji a tak­że z USA, Japo­nii, Made­ry oraz Brazylii.

map_hf800obs

Podział łącz­no­ści pod wzglę­dem emi­sji i pasm:

tabela-hf800obs

Osta­tecz­ny Log­bo­ok sta­cji HF800OBS

 
error: Content is protected !!