IV Szkolny Piknik Rodzinny — Podłęże

Posted by on 21 czerwca 2015

IV Szkolny Piknik Rodzinny — Podłęże

20 czerw­ca namiot Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców był jed­ną z atrak­cji IV Szkol­ne­go Pik­ni­ku Rodzin­ne­go, któ­ry odbył się na tere­nie obiek­tu spor­to­we­go KS Pił­karz Pod­łę­że. Poni­żej pre­zen­tu­je­my krót­ką fotorelację:

 

 

 

 

P1080648

P1080652

P1080666

P1080675

P1080677

P1080702

P1080709

P1080716

P1080724

P1080725

P1080727

P1080735

P1080736

Foto: Mariusz Cie­luch SP9HSQ

error: Content is protected !!