Do pobrania


Deklaracje członkowskie:

1. Deklaracja kandydatów na członka zwyczajnego

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje postanowienia Statutu oraz założenia programowe Klubu, chce wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Klubu oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Klubu.

2. Deklaracja kandydatów na członka wspierającego

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.

3. Deklaracja uczestnika Klubu

Osoby niepełnoletnie, posiadające pisemną zgodę rodziców mogą posiadać status uczestnika Klubu. Uczestnik Klubu posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestnik Klubu nie bierze udziału w głosowaniu uchwał. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości uczestnik Klubu staje się członkiem zwyczajnym Klubu.

Zaaktualizowano: