Info dotyczące nauki

Poniż­sze nagra­nia autor­stwa Jan­ka SP9BCH słu­żą do samo­dziel­nej nauki odbio­ru Kodu Mor­se­’a (zwa­ne­go potocz­nie Alfa­be­tem Morse’a).
Pli­ki w for­ma­cie mp3 moż­na pobrać kli­ka­jąc pra­wym przy­ci­skiem w tytu­ły lek­cji (Zapisz ele­ment doce­lo­wy jako…) i odtwa­rzać rów­nież na urzą­dze­niach mobilnych.
Pli­ki pocho­dzą ze stro­ny Jan­ka SP9BCH (www.sp9bch.republika.pl).
Wysłu­chaj poda­ne tu infor­ma­cje i zasto­suj się do nich w cza­sie nauki !!! 
Pamię­taj, że prze­rwy w odbio­rze cofa­ją naby­te umie­jęt­no­ści i trze­ba potem powra­cać do poprzed­nich lek­cji, co powo­du­je znie­chę­ce­nie na wsku­tek bra­ku postę­pu w nauczaniu.
Zapla­nuj sobie codzien­nie ok. 30 minut na ćwi­cze­nia w odbiorze.

Infor­ma­cja doty­czą­ca nauki

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!