Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim

Posted by on 14 października 2014

Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim

4 paź­dzier­ni­ka 2014 roku repre­zen­tan­ci Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie: Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP oraz Tymon wzię­li udział w 4. Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Uczest­ni­ków i Sym­pa­ty­ków Pro­gra­mu ARISS w Pol­sce, któ­ra odby­ła się w Ostro­wie Wielkopolskim.

Spo­tka­nie w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły: Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców, Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Szko­ły „ZAP-Edu­ka­cja”, Ostrow­ski Klub Krót­ko­fa­low­ców SP3POW oraz Gru­pa ARISS Polska.

Ostrow-01

Przed roz­po­czę­ciem konferencji

W cza­sie kon­fe­ren­cji, będą­cej ele­men­tem tego­rocz­nych obcho­dów Świa­to­we­go Tygo­dnia Prze­strze­ni Kosmicz­nej, zaję­to się przede wszyst­kim zagad­nie­nia­mi łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną; jej aspek­ta­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi oraz tech­nicz­ny­mi. Pod­su­mo­wa­no tak­że dotych­cza­so­wą dzia­łal­ność orga­ni­za­cji Ama­teur Radio on the Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion w Polsce.

Ostrow-02

Otwar­cie kon­fe­ren­cji — Men­tor ARISS — Armand Budzianowski

Osob­ny blok pre­zen­ta­cji poświę­co­no współ­cze­sne­mu krót­ko­fa­lar­stwu, jak na przy­kład moż­li­wo­ściom ofe­ro­wa­nym przez sieć Ham­NET czy też trans­mi­sjom sygna­łów w pasmach mikrofalowych.

Ostrow-05

Na dachu Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych. Ante­na do łącz­no­ści z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmiczną

Z Ostro­wa wyje­cha­li­śmy bogat­si o nowe doświad­cze­nia, któ­re bar­dzo pomo­gą nam w przy­szło­ści przy orga­ni­za­cji kon­tak­tu z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmiczną.

error: Content is protected !!