Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Konstruktorzy CanSat w SP9MOA

Dopie­ro teraz może­my odtaj­nić zdję­cia i powie­dzieć o naszych sekret­nych spo­tka­niach z kon­struk­to­ra­mi CanSat‑a, maleń­kie­go pro­to­ty­pu sate­li­ty, wyko­na­ne­go przez uczniów kra­kow­skie­go siód­me­go LO. Kole­dzy kon­sul­to­wa­li z nami część radio­wą pro­jek­tu. Wspól­nie przy­go­to­wa­li­śmy naj­bar­dziej opty­mal­ną ante­nę nadaw­czą, dzię­ki któ­rej Can­Sat będzie wysy­łał w trak­cie lotu infor­ma­cje o tem­pe­ra­tu­rze, ciśnie­niu, wigot­no­ści oraz zanie­czysz­cze­niu powie­trza. Pobie­rze też prób­ki powie­trza do ana­lizy. Już wie­my, że w kon­kur­sie Can­Sat-ów kra­kow­ska eki­pa zakwa­li­fi­ko­wa­ła się to fina­łu i ich urzą­dze­nie zosta­nie wystrze­lo­ne na wyso­kość 3 km na tere­nie poli­go­nu w Nowej Dębie. W trak­cie opa­da­nia na spa­do­chro­nie będzie­my sta­ra­li się ode­brać w Nie­po­ło­mi­cach sygnał wysy­ła­ny przez mini-sate­li­tę (odle­głość 120 km, czę­sto­tli­wość 433 MHz, moc 100mW). Jeże­li ktoś jesz­cze z innych czę­ści kra­ju jest chęt­ny do prze­pro­wa­dze­nia pró­by odbio­ru w dniu 27.04.2019 r. i potwier­dze­nia sły­szal­no­ści (będzie wystrze­lo­nych rów­no­cze­śnie 10 Can­Sat-ów na róż­nych czę­sto­tli­wo­ściach), pro­si­my o taką infor­ma­cję — poda­my dokład­ną fre­kwen­cję przy­dzie­lo­ną kole­gom z Kra­ko­wa. Eki­pie z VII LO życzy­my wyso­kich lotów!

Info o kon­kur­sie i kole­gach z Kra­ko­wa:
http://esero.kopernik.org.pl/konkursy/polski-konkurs-cansat/
https://www.instagram.com/xtreme_technology/
https://www.facebook.com/Xtremalni/

error: Content is protected !!