Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Kosmiczny Eksperyment z naszym udziałem!

Miło nam poin­for­mo­wać, że zosta­li­śmy zapro­sze­ni do współ­re­ali­za­cji naj­waż­niej­sze­go z eks­pe­ry­men­tów pol­skie­go sate­li­ty PW-Sat2 , czy­li otwar­cia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go.
Naszą rolą będzie ode­bra­nie moż­li­wie naj­więk­szej ilo­ści danych wysy­ła­nych dro­gą radio­wą przez sate­li­tę w trak­cie pro­ce­du­ry otwie­ra­nia pojem­ni­ka i roz­wi­ja­nia żagla deor­bi­ta­cyj­ne­go. Będzie­my też sta­rać się prze­chwy­cić zdję­cie z kame­ry pokła­do­wej, potwier­dza­ją­ce pra­wi­dło­we wykona­nie eks­pe­ry­men­tu.
W ramach przy­go­to­wań, w trak­cie dzi­siej­sze­go spo­tka­nia klu­bo­we­go ska­li­bru­je­my sys­tem kie­ro­wa­nia anten (dzia­ła­ją­cy bez prze­rwy od począt­ku misji) oraz spró­bu­je­my zni­we­lo­wać nie­któ­re lokal­ne zakłó­ce­nia, prze­szka­dza­ją­ce w odbio­rze sła­bych sygna­łów z sate­li­ty.
Wizu­ali­za­cję otwar­cia żagla moż­na obej­rzeć pod adre­sem https://www.facebook.com/…/vb.49651088710…/779088048845777/…
Dotych­cza­so­wo prze­sła­ne zdję­cia mamy w https://radio.pw-sat.pl/gallery
Aktu­al­ne samo­po­czu­cie PWSat‑a może­my spraw­dzić na https://snapshot.raintank.io/…/GyLF2UhhG1N9gpg02B9XUkOcXagA…

error: Content is protected !!