Listopadowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 7 stycznia 2018

Listopadowy numer Gazety Niepołomickiej

Zapra­sza­my do lek­tu­ry listo­pa­do­we­go nume­ru Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej. Tym razem Mariusz SP9HSQ opi­su­je reali­za­cję zada­nia Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2017 czy­li Warsz­tat elek­tro­nicz­ny, któ­ry dzię­ki gło­som mie­szań­ców gmi­ny może­my prowadzić 🙂

error: Content is protected !!