ŁOŚ 2017

Posted by on 17 czerwca 2017

ŁOŚ 2017

Corocz­ne spo­tka­nie krót­ko­fa­low­ców na sty­ku trzech okrę­gów tym razem było dla nas szcze­gól­ne. Wspa­nia­ła atmos­fe­ra oraz nie­po­wta­rzal­ny kli­mat to nie wszyst­ko 🙂 Klub otrzy­mał od Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców oraz Orga­ni­za­to­rów nagro­dę za “Naj­lep­szy repor­taż ze spo­tka­nia ŁOŚ 2016”, za co bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!!!!

error: Content is protected !!