Ludzie bez nazwisk”

Posted by on 14 października 2014

“Ludzie bez nazwisk”

Z oka­zji swo­ich 50. uro­dzin, Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach wyda­ło ksią­żecz­kę opo­wia­da­ją­cą o jego powsta­niu i dzia­łal­no­ści. Jeden z roz­dzia­łów poświę­co­ny został krót­ko­fa­low­com i nasze­mu Klu­bo­wi. Pre­zen­tu­je­my ten roz­dział, choć w nie­co uprosz­czo­nej wer­sji. Zachę­ca­my do obej­rze­nia i prze­czy­ta­nia wer­sji oryginalnej!

 

 

Ludzie bez nazwisk” czy­li radio­ama­to­rzy i histo­ria, któ­ra zato­czy­ła koło

Paź­dzier­nik 2013 roku. Pewien pan przy­wo­żą­cy z Kra­ko­wa na zaję­cia koła astro­no­micz­ne­go swo­ją sio­strze­ni­cę Kami­lę pyta, czy Obser­wa­to­rium speł­nia warun­ki for­mal­ne do wzię­cia udzia­łu w arcy­cie­ka­wym, ogól­no­świa­to­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym. W jego fina­le ucznio­wie nawią­zu­ją bez­po­śred­nią łącz­ność radio­wą (czy­li na żywo!) z kosmo­nau­tą orbi­tu­ją­cym nad ich gło­wa­mi w Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Pan jest nie­po­ło­mic­kim krót­ko­fa­low­cem. Michał SQ9ZAY.
Od razu zde­cy­do­wa­li­śmy, że Obser­wa­to­rium może przy­stą­pić do pro­jek­tu, ale tro­chę cza­su zaję­ły nam wewnętrz­ne czyn­no­ści orga­ni­za­cyj­ne i dokład­ne spraw­dza­nie wymogów.
Pro­gram zna­ny jest pod nazwą ARISS Scho­ol Con­tacts, a pro­wa­dzi go mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja radioamatorów
– Ama­teur Radio on the Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion (ARISS). Krót­ko­fa­low­cy w ramach pro­jek­tu ści­śle współ­pra­cu­ją z agen­cja­mi kosmicz­ny­mi utrzy­mu­ją­cy­mi Sta­cję, m.in. ame­ry­kań­ską Naro­do­wą Agen­cją Aero­nau­ty­ki i Prze­strze­ni Kosmicz­nej (NASA), rosyj­ską Fede­ral­ną Agen­cją Kosmicz­ną (ROSKOSMOS), Euro­pej­ską Agen­cją Kosmicz­ną (ESA) oraz ich odpo­wied­ni­ka­mi w Japo­nii (JAXA) i Kana­dzie (CSA).
Do tego, aby Obser­wa­to­rium mogło otrzy­mać moż­li­wość kon­tak­tu ze Sta­cją Kosmicz­ną, trze­ba się sta­ran­nie przy­go­to­wać. ARISS, oprócz szcze­gó­ło­we­go wnio­sku tech­nicz­ne­go, wyma­ga zło­że­nia atrak­cyj­ne­go, prze­my­śla­ne­go i rze­tel­ne­go pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go, któ­re­go reali­za­cja ma przy­spo­so­bić dzie­ci i mło­dzież do łącz­no­ści (bo to oni zada­ją pyta­nia kosmo­nau­cie). Pro­gram ma uwzględ­niać sze­reg pro­po­zy­cji edu­ka­cyj­nych zachę­ca­ją­cych uczniów do zain­te­re­so­wa­nia się astro­no­mią, a tak­że inny­mi nauka­mi przy­rod­ni­czy­mi, astro­nau­ty­ką i meto­da­mi łącz­no­ści bezprzewodowej.
„Kosmicz­ne poga­dusz­ki” moż­li­we są wyłącz­nie dzię­ki radio­ama­to­rom i jeśli nie ma odpo­wied­nie­go klu­bu w pla­ców­ce, któ­ra chcia­ła­by poroz­ma­wiać z kosmo­nau­tą, musi ona nawią­zać współ­pra­cę z takim klu­bem. Zro­bi­li­śmy to natych­miast, a naszym part­ne­rem został Pol­ski Zwią­zek Krót­ko­fa­low­ców – Oddział Tere­no­wy w Krakowie.
Napraw­dę wie­le moż­na tu napi­sać o przy­go­to­wy­wa­niu wyma­ga­nych doku­men­tów, poszu­ki­wa­niach miej­sca dla insta­la­cji spe­cjal­nych anten nadaw­czo-odbior­czych i insty­tu­cjach, któ­re zgo­dzi­ły się z nami współ­pra­co­wać przy pro­wa­dze­niu pro­jek­tu. To był rze­czy­wi­ście wiel­ki zamiar! Był!

Tuż przed zło­że­niem wnio­sku, gdy napraw­dę wszyst­ko zosta­ło już zapię­te na „ostat­ni guzik”, otrzy­ma­li­śmy wia­do­mość, że cza­so­wo wstrzy­mu­je się przy­zna­wa­nie ter­mi­nów łącz­no­ści dla Euro­py, Afry­ki i Środ­ko­we­go Wscho­du. Czar­na roz­pacz. Ale tyl­ko chwilowo.
Pra­wie 6 mie­się­cy przy­go­to­wań zale­d­wie do eta­pu kwa­li­fi­ka­cji. Następ­nie trze­ba cze­kać jesz­cze oko­ło 2 lat, zanim w gło­śni­kach usły­szy­my „Oscar Romeo Four India Sier­ra Sier­ra” (OR4ISS – jeden z euro­pej­skich zna­ków wywo­ław­czych Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej). Oczy­wi­ście, to nie jest zwy­kły okres jało­we­go ocze­ki­wa­nia. W tym cza­sie pod bacz­nym okiem Men­to­ra ARISS reali­zu­je się przy­go­to­wa­ny pro­gram edukacyjny.
Krót­ko: pozo­sta­je­my w goto­wo­ści, cze­ka­my, a apli­ka­cję może­my zło­żyć nie­mal­że w dniu zdję­cia blo­ka­dy przyj­mo­wa­nia zgło­szeń. Nie­po­ło­mi­ce jesz­cze z Kosmo­sem pogadają!

Fal­start, pech, chi­chot losu, jak­kol­wiek tę sytu­ację nazwie­my, bez­na­dzie­ja nas nie dopa­dła. Już w cza­sie ARISS-owych zma­gań do Micha­ła SQ9ZAY dołą­czy­li: Jan SP9BCH, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP, Patryk SQ9OZG i Sła­wek SQ9SXP.

Pano­wie zapro­po­no­wa­li, a dyrek­tor MOA Domi­nik Paster­nak przy­tak­nął – zakła­da­my w Obser­wa­to­rium bazę! Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na sta­ła się impul­sem do nowej ini­cja­ty­wy – zawią­za­nia Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym.
Pomy­sło­daw­ca, ini­cja­tor i pierw­szy gospo­darz Obser­wa­to­rium, Zdzi­sław Sło­wik, był tak­że aktyw­nym radioamatorem.

Zdzislaw_Słowik-1955

Zdzi­sław Sło­wik, foto­gra­fia z archi­wum rodzin­ne­go, 1955

Człon­ko­wie Klu­bu zło­ży­li dekla­ra­cję, że będą o tym pamię­tać, a imię Zdzi­sła­wa Sło­wi­ka, krót­ko­fa­low­ca i oso­by tak bar­dzo zwią­za­nej z sie­dzi­bą Klu­bu, roz­cho­dzić się będzie na falach wędru­ją­cych w ziem­skiej atmos­fe­rze. Trzy­ma­my za słowo!

Michał z kole­ga­mi bły­ska­wicz­nie prze­szli do dzia­ła­nia. Uzy­ska­no pozwo­le­nie radio­we, rezer­wu­jąc wcze­śniej wie­le mówią­cy znak wywo­ław­czy sta­cji: SP9MOA. Mariusz SP9HSQ wykre­ślił plan roz­miesz­cze­nia na tere­nie Obser­wa­to­rium anten krót­ko­fa­lar­skich, a nasz szef Domi­nik Paster­nak przy­dzie­lił Klu­bo­wi osob­ne pomieszczenie.
Dzia­łal­ność Klu­bu w atrak­cyj­ny spo­sób roz­sze­rzy ofer­tę edu­ka­cyj­ną Obser­wa­to­rium. Tego jeste­śmy pew­ni! Krót­ko­fa­lar­stwo to nie tyl­ko roz­mo­wy gło­so­we. Fale radio­we słu­żą prze­cież do pro­wa­dze­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych. Wra­ca­my więc do pomy­słu radio­te­le­sko­pu w Nie­po­ło­mi­cach? Kto wie? Przy­by­li do nas ludzie z pasją!

O Klu­bie i jego aktyw­no­ści jesz­cze wie­le usły­szy­cie, a nasi ucznio­wie i nauczy­cie­le z cza­sem sta­ną się roz­po­zna­wal­ni w ete­rze z imie­nia i odpo­wied­nie­go zna­ku. Jeden z nauczy­cie­li został już na przy­kład facho­wo prze­te­sto­wa­ny pod kątem zdol­no­ści radio­te­le­gra­fi­sty. Doro­sły facet, a stres jak w szkole :).

73! (pozdro­wie­nie krótkofalowców)

Tymon Kret­sch­mer

error: Content is protected !!