Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 16 maja 2016

Majowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny majo­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w niej Tomasz Szre­nia­wa SP9TOM, spe­cja­li­sta IT Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu krót­ko­fa­low­ców pre­zen­tu­je zasa­dę dzia­ła­nia “Nie­po­ło­mic­kie­go rada­ru Burzo­we­go”, szcze­gól­nie przy­dat­ne­go przy wio­sen­nej aurze. Zapra­sza­my do lektury!!

NRB

Peł­na wer­sja Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej dostęp­na TUTAJ

error: Content is protected !!