Majowy Piknik Rodzinny

Posted by on 4 maja 2015

Majowy Piknik Rodzinny

W dniu 2 maja br. Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców wziął czyn­ny udział w Majo­wym Pik­ni­ku Rodzin­nym, inau­gu­ru­ją­cym obcho­dy XX-lecia dzia­ła­nia Koła Przy­ja­ciół Har­cer­stwa w Nie­po­ło­mi­cach. Na potrze­by tej oraz innych imprez wyjaz­do­wych zbu­do­wa­na zosta­ła trzy­pa­smo­wa ante­na KF, któ­ra dzień wcze­śniej zosta­ła roz­wie­szo­na na tere­nie Ośrod­ka Har­cer­skie­go, wzbu­dza­jąc spo­re zain­te­re­so­wa­nie wśród zuchów i har­ce­rzy. W namio­cie ulo­ko­wa­li­śmy sta­cję KFUKF, przy któ­rej moż­na było zoba­czyć i usły­szeć, jak pro­wa­dzi się ama­tor­skie łącz­no­ści fonicz­ne oraz pra­cu­je na tele­gra­fii. Odwie­dza­ją­cy mogli zapo­znać się z daw­ny­mi urzą­dze­nia­mi odbior­czy­mi (EKD300, EKV102), a tak­że współ­cze­sny­mi radia­mi prze­no­śny­mi i mobil­ny­mi. Nasz namiot cie­szył się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem przy­by­łych gości, a szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re nazwa­ły to miej­sce “punk­tem dowo­dze­nia”. Jed­nak naj­więk­szą radość spra­wi­ły im dwa radio­te­le­fo­ny PMR któ­re mie­li­śmy na wypo­sa­że­niu, a któ­re dzię­ki solid­nej kon­struk­cji wytrzy­ma­ły do koń­ca pik­ni­ku testo­wa­ne w oko­licz­nych krza­kach i kry­jów­kach. To doświad­cze­nie poka­zu­je, że powin­ni­śmy być przy­go­to­wa­ni nie tyl­ko na odwie­dzi­ny i pre­lek­cje dla doro­słych, ale rów­nież na zapew­nie­nie dobrej zaba­wy dzie­ciom, któ­re mogą w ten spo­sób pozna­wać pod­sta­wy łącz­no­ści radiowej.

W trak­cie pik­ni­ku moż­na było uczest­ni­czyć w wie­lu kon­ku­ren­cjach spor­to­wych (prze­cią­ga­nie liny, strze­la­nie z bro­ni oraz łuku, gry zespo­ło­we). Udo­stęp­nio­no rów­nież kro­ni­ki z daw­nych cza­sów, w któ­rych doro­śli szu­ka­li śla­dów swo­jej mło­dzie­żo­wej dzia­łal­no­ści. Domo­wej robo­ty cia­sto, kieł­ba­sa z gri­la, gorą­ca her­ba­ta oraz pięk­na pogo­da spra­wi­ły, że sobot­nie świę­to­wa­nie nale­ży zali­czyć do nie­zwy­kle udanych.

 

Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Kołu Przy­ja­ciół Har­cer­stwa oraz Komen­dzie Szcze­pu “Pusz­cza” za zapro­sze­nie oraz moż­li­wość poka­za­nia nasze­go hob­by na tego­rocz­nym Pik­ni­ku Rodzinnym.

18

05

06

04

01

02

03

09

13

14

16

17

15

19

12

11

10

08

07

Wię­cej zdjęć do zoba­cze­nia na  stro­nie Szcze­pu “Pusz­cza”.

 

error: Content is protected !!