Mamy zdjęcie z warsztatu!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Mamy zdjęcie z warsztatu!

Wła­śnie wpa­dła nam w ręce foto­gra­fia z taj­ne­go warsz­ta­tu kole­gi Mariu­sza SP9HSQ. Przy­pusz­cza­my, że powsta­je tam minia­tu­ro­wy prze­kaź­nik APRS zasi­la­ny z bate­rii sło­necz­nych. Potwier­dza to obraz prze­chwy­co­ny z sate­li­ty woj­sko­we­go, z widocz­nym dużym pane­lem sło­necz­nym do pro­duk­cji prą­du. Jeże­li uda się zdo­być wię­cej mate­ria­łów, natych­miast o tym Was poinformujemy.

error: Content is protected !!