Manewry “Albatros”

Posted by on 15 sierpnia 2019

Manewry “Albatros”

W ramach dzia­ła­nia Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej na tere­nie Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce oraz na mocy poro­zu­mie­nia z Nad­le­śnic­twem Nie­po­ło­mi­ce, w dniu 02.06.2019 r. zabez­pie­cza­li­śmy łącz­ność radio­wą pod­czas dużej uro­czy­sto­ści na Pola­nie Poszy­na. Naszym zada­niem było czu­wa­nie nad pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem łącz­no­ści Leśni­ków oraz zapew­nie­nie zapa­so­we­go kana­łu komu­ni­ka­cji. To już nie były ćwi­cze­nia lecz praw­dzi­wa akcja, pod­czas któ­rej zdo­by­li­śmy kolej­ne cen­ne doświad­cze­nia. Zapra­sza­my na krót­ki film.

error: Content is protected !!