Modernizacja Przemiennika Niepołomickiego SR9OA

Posted by on 15 sierpnia 2019

Modernizacja Przemiennika Niepołomickiego SR9OA

Aby polep­szyć łącz­ność we wschod­niej czę­ści Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej, doło­ży­li­śmy jesz­cze jeden kabel na wie­ży obser­wa­cyj­nej w Dąbro­wie. Prze­mien­nik Nie­po­ło­mic­ki zyska dodat­ko­wą ante­nę kie­run­ko­wą typu Yagi, popra­wia­ją­cą jego czu­łość w tere­nie zale­sio­nym. Ante­na zosta­nie pod­łą­czo­na do nie­za­leż­ne­go odbior­ni­ka, dzię­ki cze­mu prze­mien­nik będzie auto­ma­tycz­nie wybie­rał i retrans­mi­to­wał sygnał z ante­ny dookól­nej lub kie­run­ko­wej, w zależ­ności od jako­ści odbie­ra­nej trans­mi­sji.
Dzię­ku­je­my kole­gom pra­cu­ją­cym przy ukła­da­niu kabla: Mariu­szo­wi SP9HSQ, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Rafa­ło­wi SQ9IAB Łuka­szo­wi SQ9NKH, Piotr­ko­wi SP9PAP, Rober­to­wi SP9RS, Fran­ko­wi SQ9FSZ i Bart­ko­wi 

Nasze dzia­ła­nia w ramach budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej są moż­li­we dzię­ki wspar­ciu Nad­le­śnic­two Nie­po­ło­mi­ce, Lasy Pań­stwo­weoraz Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce — dziękujemy!

error: Content is protected !!