Montaż anteny u kolegi SP9FGK

Posted by on 13 listopada 2016

Montaż anteny u kolegi SP9FGK

28 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach popo­łu­dnio­wych eki­pa SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ wybra­ła się do kole­gi klu­bo­we­go Fran­ka SP9FGK. Zada­niem był mon­taż ante­ny Dia­mond X200N na wysię­gni­ku przy­mo­co­wa­nym do balkonu.

Mariusz SP9HSQ poja­wił się na miej­scu o umó­wio­nej porze i roz­po­czął wraz z gospo­da­rzem skła­da­nie ante­ny. Kil­ka minut póź­niej, prze­biw­szy się przez piąt­ko­we kra­kow­skie kor­ki na miej­sce dotarł Michał SQ9ZAY i roz­po­czę­ła się ope­ra­cja mon­ta­żu anteny. 

Pierw­szym eta­pem było prze­rzu­ce­nie sznur­ka z bal­ko­nu, na któ­rym mia­ła zna­leźć się ante­na do okna poko­ju, w któ­rym znaj­du­je się sta­cja. Kolej­ną czyn­no­ścią było przy­mo­co­wa­nie ante­ny do alu­mi­nio­we­go pro­fi­la 30x30, któ­ry to pro­fil został przy­twier­dzo­ny do balu­stra­dy bal­ko­nu. Zosta­ło już tyl­ko prze­rzu­cić kabel w pobli­że sta­cji i zaro­bie­nie koń­có­wek, czym sku­tecz­nie zajął się Mariusz. Fra­nek SP9FGK przez cały czas słu­żył pomoc­ną ręką a tak­że robił zdję­cia, któ­re moż­na zoba­czyć poniżej.

Od koń­ca paź­dzier­ni­ka Fran­ka SP9FGK moż­na już usły­szeć na lokal­nych przemiennikach 🙂

error: Content is protected !!