Nasza stacja w TOP 10!!!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Nasza stacja w TOP 10!!!

Kole­dzy z Zespo­łu PW-Sat2 ogło­si­li wyni­ki radio­wych nasłu­chów pol­skie­go sate­li­ty. Sta­cja klu­bo­wa SP9MOA
Nie­po­ło­mic jest na bar­dzo wyso­kim, pią­tym miej­scu z ilo­ścią 12.580 ode­bra­nych i prze­sła­nych pakie­tów danych!

To dla nas spo­re osią­gnię­cie, zwa­żyw­szy na skrom­ne warun­ki odbio­ru. Ante­ny umiesz­czo­ne są nisko, ze wszyst­kich 
kie­run­ków oprócz pół­noc­no-wschod­nie­go jeste­śmy oto­cze­ni budyn­ka­mi, nie mamy (jesz­cze) pro­fe­sjo­nal­ne­go 
wzmac­nia­cza LNA przy ante­nie, a nasz odbior­nik SDR kosz­to­wał (tyl­ko) 40 zło­tych 
Ale przede wszyst­kim to dla nas bez­cen­na infor­ma­cja, gdzie jeste­śmy i ile musi­my się jesz­cze nauczyć od 
naj­lep­szych 

error: Content is protected !!