Odebraliśmy depeszę z Radiostation Grimeton SAQ

Posted by on 29 czerwca 2015

Odebraliśmy depeszę z Radiostation Grimeton SAQ

28 czerw­ca w sie­dzi­bie Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odby­ła się pró­ba ode­bra­nia depe­szy z zabyt­ko­wej sta­cji SAQ miesz­czą­cej się w Gri­me­ton w Szwe­cji. Jest to powsta­ła w 1922 roku jedy­na tego typu oca­la­ła sta­cja na świe­cie. Dwa razy w roku na Wigi­lię oraz w poło­wie roku na świę­to swo­je­go twór­cy Ale­xan­der­so­na na czę­sto­tli­wo­ści 17.2 kHz nada­wa­na jest stam­tąd depe­sza alfa­be­tem Mor­se­’a. Tym razem pierw­szy raz jako Klub posta­no­wi­li­śmy ode­brać tą transmisję.

Nasz systy­em odbior­czy skła­dał się z:

- ante­ny magne­tycz­nej (100 metrów dru­tu 1,5 mm² na karak­sie o śred­ni­cy 55 cm)

- nisko­szum­ne­go wzmac­nia­cza VLF na OP27 z sepa­ra­to­rem galwanicznym

- odbior­ni­ka EKD300 (filtr CW 500 Hz)

- pro­gra­mu Spec­trum­Lab dla wizu­ali­za­cji prze­bie­gu ne ekranie

Ante­na magne­tycz­na (100 metrów dru­tu 1,5 mm² na karak­sie o śred­ni­cy 55 cm)

P1080790

Odbior­nik EKD 300 (filtr CW 500 Hz)

Mag_ampl

Nisko­szum­ny wzmac­niacz VLF na OP27 z sepa­ra­to­rem galwanicznym

P1080822

Goście poka­zu

P1080819

Goście dopi­sa­li


Na począt­ku zebra­nym gościom zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne fil­my mają­ce poka­zać histo­rię, budo­wę i zasa­dę dzia­ła­nia SAQ. Tuż przed godzi­ną 9:00 UTC na czę­sto­tli­wo­ści 17,2 kHz poja­wił się spo­dzie­wa­ny sygnał, by po chwi­li znik­nąć. Gorącz­ko­wo zaczę­li­śmy szu­kać infor­ma­cji w inter­ne­cie , co się mogło stać. Po chwi­li na stro­nie Radio­sta­tion Gri­me­ton SAQ poja­wi­ła się infor­ma­cja o pro­ble­mach tech­nicz­nych oraz że kolej­na trans­mi­sja pla­no­wa­na jest na godzi­nę 12:00 UTC (14:00 cza­su lokal­ne­go). Zde­cy­do­wa­li­śmy, że podej­mie­my pró­bę ponow­ne­go odsłu­chu, a w mię­dzy­cza­sie zapre­zen­to­wa­li­śmy zebra­nym archi­wal­ną trans­mi­sję, któ­rą na żywo deko­do­wał Janek SP9BCH

P1080808

W ocze­ki­wa­niu na depe­sze, któ­ra ze wzglę­du na pro­ble­my tech­nicz­ne nie odby­ła się o pla­no­wa­nej porze. Janek SP9BCH w goto­wo­ści by ode­brać wia­do­mość na EKD 300.

Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu był wykład nasze­go gościa spe­cjal­ne­go, pana dr inż. Ryszar­da Dul­skie­go, zna­ne­go pasjo­na­ta radio­ko­mu­ni­ka­cji, któ­ry przy­bli­żył zebra­nym histo­rię jedy­nej powsta­łej w Pol­sce bliź­nia­czej sta­cji w Babi­cach, a tak­że zapre­zen­to­wał przy­wie­zio­ne ze sobą zabyt­ko­we odbior­ni­ki z lat 20 ubie­głe­go stulecia.

P1080782

Pan Ryszard Dul­ski pre­zen­tu­je przy­wie­zio­ne ze sobą odbiorniki.

P1080795

Pan Ryszard Dul­ski pre­zen­tu­je przy­wie­zio­ne ze sobą odbiorniki.

P1080799

Ame­ry­kań­ska “Radio­la III” fir­my RCA (rok 1924)

P1080798

Z lewej: Odbior­nik detek­to­ro­wy “Dete­fon” kon­struk­cji inż. Janu­sza Grosz­kow­skie­go (rok 1925) Po pra­wej: Odbior­nik detek­to­ro­wy kon­struk­cji inż. Ste­fa­na Man­czar­skie­go z cew­ka­mi pła­ski­mi stro­jo­ny wario­me­trycz­nie (rok 1925)

P1080824

Wykład o Radio­sta­cji Babi­ce wygło­szo­ny przez Pana Ryszar­da Dulskiego.

Następ­nie Mariusz SP9HSQ przed­sta­wił pre­zen­ta­cję pt. “W poszu­ki­wa­niu Pul­su Zie­mi” opi­su­ją­cą jego bada­nia nad niski­mi czę­sto­tli­wo­ścia­mi, któ­ra spo­tka­ła się z dużym uzna­niem zebra­nych. Na tym zakoń­czy­li­śmy tę część poka­zu, zapra­sza­jąc wszyst­kich na odsłuch przed godzi­ną 14.

P1080828

Mariusz SP9HSQ przed­sta­wił pre­zen­ta­cję pt. “W poszu­ki­wa­niu Pul­su Ziemi”

W umó­wio­nym cza­sie chęt­ni przy­by­li, by ponow­nie pod­jąć pró­bę odsłu­chu. Tym razem przed 14 poja­wi­ła się zapo­wiedź trans­mi­sji i rów­nej godzi­nie roz­po­czę­ło się nada­wa­nie wła­ści­we­go komunikatu.

P1080855

Janek SP9BCH w trak­cie odbio­ry depeszy

P1080859

Zebra­ni obser­wu­ją z podzi­wem zapis komunikatu.

saq_1074

Zrzut ekra­nu z pro­gra­mu Spec­trum Lab, pre­zen­tu­ją­cy gra­ficz­nie sygnał z SAQ

Janek SP9BCH swo­im czu­łym uchem ode­brał i zde­ko­do­wał wia­do­mość dzię­ki odbior­ni­ko­wi EKD 300. Zosta­ła ona prze­sła­na do Szwe­cji celem wery­fi­ka­cji i wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że Klub otrzy­ma oko­licz­no­ścio­wą kar­tę QSL a sta­cja nasza zosta­nie wpi­sa­na do spe­cjal­ne­go rejestru.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my frag­ment wideo oraz audio z zapi­su transmisji.

 


Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my przy­by­łym gościom, jeste­śmy bar­dzo radzi mogąc dzie­lić się z Wami naszą pasją. 

P1080835

Przed sie­dzi­bą Klubu

Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję dzi­siej­sze­go poka­zu, szcze­gól­nie Panu Domi­ni­ko­wi Paster­na­ko­wi — dyrek­to­ro­wi MOA, Panu Ryszar­do­wi Dulskiemu,a tak­że kole­gom Mariu­szo­wi SP9HSQ, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Jan­ko­wi SP9BCH, Kami­lo­wi SP9USB oraz Miko­ła­jo­wi SQ9ZAP.

 

Michał Matu­sik SQ9ZAY

Pre­zes Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA

 

 

 

error: Content is protected !!