Oferta edukacyjna

Nasze hob­by łączy róż­no­rod­ne dzie­dzi­ny wie­dzy i nauki. Krót­ko­fa­lo­wiec do spraw­ne­go i świa­do­me­go “poru­sza­nia się” w ete­rze wyko­rzy­stu­je wie­dzę z zakre­su geo­gra­fii, fizy­ki, che­mii i elek­tro­tech­ni­ki. Nikt nie rodzi się z umie­jęt­no­ścia­mi, któ­re spra­wia­ją, że pro­wa­dze­nie ama­tor­skiej łącz­no­ści radio­wej daje od razu peł­ne zado­wo­le­nie i radość. Bez wzglę­du na sto­pień wta­jem­ni­cze­nia dla każ­de­go z nas ucze­nie się i naby­wa­nie doświad­cze­nia to codzien­ność. Rób­my to wspólnie!
Pro­po­nu­je­my dzie­ciom, mło­dzie­ży i doro­słym wspól­ną zaba­wę z fala­mi radiowymi!

 

Z nami nauczy­cie się mię­dzy innymi:
— alfa­be­tu Morse’a,
— pozna­cie budo­wę i zasa­dy dzia­ła­nia radiostacji,
— roz­szy­fru­je­my magicz­ny kod Q i zasa­dy pro­wa­dze­nia łącz­no­ści radiowej,
— prze­pro­wa­dzi­cie roz­mo­wy z krót­ko­fa­low­ca­mi z całe­go świa­ta za pośred­nic­twem radio­sta­cji klubowej,
— dowie­cie się jak zostać nasłu­chow­cem, a jak licen­cjo­no­wa­nym ope­ra­to­rem urzą­dzeń radiowych,
— przy­go­tu­je­my Was do odpo­wied­nich egza­mi­nów państwowych,
— posłu­cha­my obiek­tów znaj­du­ją­cych się w kosmo­sie (zbu­do­wa­nych ręką czło­wie­ka oraz ciał niebieskich),

error: Content is protected !!