Opłatek w Tenczynie 2016

Posted by on 20 stycznia 2016

Opłatek w Tenczynie 2016

W sobo­tę, 16 stycz­nia w Ten­czy­nie miał miej­sce tra­dy­cyj­ny Opła­tek Krót­ko­fa­low­ców, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Klub Doli­ny Raby oraz Tade­usza SP9XWY.
Nie mogło tam zabrak­nąć dele­ga­cji Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ oraz Andrzej SQ9MUP.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia wideo rela­cji przy­go­to­wa­nej przez Mar­ci­na SQ9ZBC z zaprzy­jaź­nio­nej Bocheń­skiej Gru­py Krót­ko­fa­low­ców CQMBO, któ­re­mu dzię­ku­je­my za niniej­szy materiał 🙂

trncynbaner

FILM AUTORSTWA MARCINA SQ9ZBC

error: Content is protected !!