Opłatek w Tenczynie 28/01/2017

Posted by on 7 lutego 2017

Opłatek w Tenczynie 28/01/2017

28 stycz­nia w Ten­czy­nie odby­ło się corocz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we krót­ko­fa­low­ców. Nie zabra­kło na nim przed­sta­wi­cie­li SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQ, Andrzej SQ9MUP i Rafał SQ9IAB. Rela­cję fil­mo­wą z tego wyda­rze­nia moż­na zoba­czyć na fil­mie kole­gów z Kra­kow­sko-Pod­ha­lań­skiej Gru­py Krótkofalowców:

Gale­ria autor­stwa Micha­ła SQ9ZAY dostęp­na poniżej 🙂

error: Content is protected !!