Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 23 października 2017

Październikowy numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny paź­dzier­ni­ko­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej, a w nim arty­kuł autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ opi­su­ją­cy tego­rocz­ny pro­jekt, któ­ry reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu finan­so­wym pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go i Gmi­ny Miej­skiej Kraków.

Zapra­sza­my do lektury

 

Cały numer Gaze­ty dostęp­ny pod adre­sem:  https://drive.google.com/file/d/0B6d6w0Mm5qkwYV9WMHB6OV9ZaE0/view

error: Content is protected !!