Piękny prezent od firmy Woodward, Inc.!

Posted by on 15 sierpnia 2019

Piękny prezent od firmy Woodward, Inc.!

Dzię­ki uprzej­mo­ści Zarzą­du fir­my Woodward, nasz klu­bo­wy warsz­tat wzbo­ga­cił się o cen­ny sprzęt pomia­ro­wy, gene­ra­tor wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści, zasi­la­cze oraz osprzęt do luto­wa­nia. Otrzy­ma­ne wypo­sa­że­nie jest już wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas zajęć z mło­dy­mi maj­ster­ko­wi­cza­mi oraz w trak­cie prac ser­wi­so­wych nasze­go sprzę­tu radio­we­go.
BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

error: Content is protected !!