Pierwsi kursanci zdali egzamin na operatora urządzeń radiowych

Posted by on 14 grudnia 2015

Pierwsi kursanci zdali egzamin na operatora urządzeń radiowych

12 grud­nia w dele­ga­tu­rze Urzę­du komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich pierw­sza gru­pa kur­san­tów przy­go­to­wy­wa­na w dużej mie­rze przez Mariu­sza SP9HSQ pozy­tyw­nie zda­ła egza­min na ope­ra­to­ra urzą­dzeń radio­wych w służ­bie radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nej amatorskiej.

Kole­gom Ser­giu­szo­wi, Fran­ko­wi, Mar­ko­wi i Tom­ko­wi ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wita­my w gro­nie radioamatorów 🙂

IMG_0095

Na miej­scu

Foto_1

Ostat­nie chwile

Foto_3

Poła­ma­nia długopisów!

IMG_0100

Już po wszyst­kim 🙂 Zdaliśmy!!

Foto_4

Ante­ny przy UKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szko­le­nie kur­san­tów odby­wa­ło się od kil­ku­na­stu tygo­dni pod okiem Mariu­sza SP9HSQ oraz Jan­ka SP9BCH. Zaję­cia podzie­lo­ne były na dwa eta­py; oko­ło godzi­ny zajęć teo­re­tycz­nych, pod­czas któ­rych Mariusz przed­sta­wiał i tłu­ma­czył zagad­nie­nia po czym nastę­po­wa­ły zaję­cia prak­tycz­ne, gdzie uczest­ni­cy mie­li szan­sę tych zagad­nień dotknąć. Ćwi­cze­nie łącz­no­ści odby­wa­ły się na urzą­dze­niach bar­dzo małej mocy pra­cu­ją­cych w mW sły­szal­nych w pro­mie­niu kil­ku­na­stu metrów. Kole­dzy obec­ni w klu­bie odpo­wia­da­li na wywo­ła­nia rów­nież na urzą­dze­niach małej mocy uda­jąc róż­ne sta­cje. Dopie­ro po osią­gnię­ciu płyn­no­ści prze­pro­wa­dza­nia łącz­no­ści kur­san­ci mogli usiąść przy radio­sta­cji i w peł­ni pro­wa­dzić łącz­no­ści spod zna­ku klubowego.

20151105_193928

Budo­wa radia

20151105_193955

Budo­wa radia

20151112_193216

Prób­ne łącz­no­ści na urzą­dze­niu małej mocy

20151112_193433

Obra­zy” modu­la­cji AM i SSB

20151119_184407

Janek SP9BCH opo­wia­da o procedurach

20151210_200304

Pierw­sze łącz­no­ści na KF

error: Content is protected !!