Pierwsze spotkania klubowe

Posted by on 22 listopada 2014

W dniu 23 paź­dzier­ni­ka 2014 roku odby­ło się pierw­sze spo­tka­nie człon­ków Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców w pomiesz­cze­niu prze­ka­za­nym na nasze potrze­by przez Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne. Była to jed­no­cze­śnie inau­gu­ra­cja cyklicz­nych spo­tkań klu­bo­wych, na któ­re zapra­sza­my w każ­dy czwar­tek od godzi­ny 18-tej. W pomiesz­cze­niu klu­bo­wym dzia­ła już radio­sta­cja KF (Icom 735 / Icom 720A) na któ­rej Mariusz SP9HSQ prze­pro­wa­dził pierw­szą histo­rycz­ną łącz­ność z Krzysz­to­fem SQ8NGV (QTH Wiśnio­wa koło Jasła). Krzysz­tof pod­czas łącz­no­ści pochwa­lił dzia­ła­nia osób oraz insty­tu­cji, któ­re przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju i pro­pa­go­wa­nia krót­ko­fa­lar­stwa. Dro­gą radio­wą prze­ka­zał życze­nia wytrwa­ło­ści w reali­za­cji naszych zamie­rzeń oraz dużej licz­by sympatyków.

 

Pod­czas dru­gie­go spo­tka­nia klu­bo­we­go w dniu 30 paź­dzier­ni­ka 2014 roku odwie­dził nas Jurek SP9FBT (QTH Kra­ków — Nowa Huta), któ­ry od począt­ku kibi­cu­je naszym działaniom,a w szcze­gól­no­ści pro­jek­to­wi ARISS. Jurek zaofe­ro­wał nam pomoc sprzę­to­wą w posta­ci trans­ci­ve­ra, umoż­li­wia­ją­ce­go nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści przez sate­li­ty oraz sta­cję kosmicz­ną ISS. Praw­do­po­dob­nie w pierw­szej poło­wie przy­szłe­go roku otrzy­ma­my ante­ny do nawią­zy­wa­nia łącz­no­ści “kosmicz­nych”, któ­re budu­je dla nas Rysiek SP9FYS z Biel­ska-Bia­łej. Dzię­ki wypo­ży­cze­niu radia od Jur­ka będzie­my mogli zro­bić pierw­sze kro­ki w kie­run­ku pro­jek­tu ARISS (łącz­ność z kosmo­nau­tą sta­cji ISS).

error: Content is protected !!