Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach — 22.05.2016r.

Posted by on 26 maja 2016

Piknik Rodzinny przy kościele na Jazach — 22.05.2016r.

22 maja dzię­ki uprzej­mo­ści ks. Edwar­da mogli­śmy gościć na Pik­ni­ku Rodzin­nym, zor­ga­ni­zo­wa­nym przy koście­le w Nie­po­ło­mic­kich Jazach. W naszym namio­cie moż­na było zoba­czyć jak pro­wa­dzo­ne są łącz­no­ści przez ope­ra­to­rów Fran­ka SQ9FSZ, Micha­ła SQ9ZAY i Mariu­sza SP9HSQ, zoba­czyć czym jest APRS, spró­bo­wać swo­ich sił w nada­wa­niu kodem Mor­se­’a pod czuj­nym okiem Jan­ka SP9BCH czy też zoba­czyć prze­chwy­co­ny obraz z sate­li­ty pogo­do­we­go. Dzię­ki kole­gom z MOA przy naszym namio­cie sta­nął tele­skop, obsłu­gi­wa­ny przez Andrze­ja SQ9MUP, przez któ­ry wszy­scy chęt­ni mogli obser­wo­wać pla­my na słoń­cu. Nasza obec­ność cie­szy­ła się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem do same­go koń­ca Pikniku.

Dzię­ku­ję wszyst­kim obec­nym kole­gom: Mariu­szo­wi SP9HSQ, Jan­ko­wi SP9BCH, Andrze­jo­wi SQ9MUP, Alko­wi SQ9AOG, Fran­ko­wi SQ9FSZ, Mar­ko­wi SP9NCE, Oli oraz Jakubowi.

Foto­re­la­cja Mariu­sza SP9HSQ

Foto_01

Foto_02

Foto_03

Foto_04

Foto_05

Foto_06

Foto_07

Foto_08

Foto_09

Foto_10

Foto_11

Foto_12

Foto_13

Foto_14

Foto_15

Foto_16

Foto_17

Foto_18

Foto_19

Foto_20

Foto_21

Foto_22

Foto_23

Foto_24

error: Content is protected !!