Podsumowanie III Ćwiczeń Łączności Kryzysowej — 15.12.2016

Posted by on 16 stycznia 2017

Podsumowanie III Ćwiczeń Łączności Kryzysowej — 15.12.2016

Pod­czas Dnia Klu­bo­we­go 15 grud­nia odby­ło się pod­su­mo­wa­nie III Ćwi­czeń Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej, któ­re prze­pro­wa­dzi­li­śmy w listo­pa­dzie na tere­nie Mia­sto i Gmi­na Nie­po­ło­mi­ce. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li m.in. Pan Bur­mistrz Roman Ptak, Pan Komen­dant Komi­sa­ria­tu Poli­cji w Nie­po­ło­mi­cach Tomasz Joniec, przed­sta­wi­ciel Stra­ży Miej­skiej, dyrek­tor Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne w Nie­po­ło­mi­cach Pan Domi­nik Paster­nak, wie­lo­let­ni szef łącz­no­ści GOPR Pan dr Ryszard Dul­ski, pre­zes klu­bu SP EmCom Michał Wil­czyń­ski SP9XWM, przed­sta­wi­cie­le Szcze­pu “Pusz­cza” oraz oczy­wi­ście Klubowicze.
Pod­su­mo­wa­nie roz­po­czę­ło się pre­zen­ta­cją Mariu­sza SP9HSQ (koor­dy­na­to­ra ćwi­czeń), któ­ry wyja­śnił zebra­nym cel, zało­że­nia oraz prze­bieg ćwi­czeń (pre­zen­ta­cja foto na zdję­ciach), Następ­nie wyświe­tlo­ny został film (https://www.youtube.com/watch?v=cotdcngLKXg) poka­zu­ją­cy pra­cę poszcze­gól­nych poste­run­ków, patro­li oraz sta­cji w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej (OSP, Poli­cja, Klub SP9MOA). Na koń­cu głos zabrał pre­zes SP EmCom Michał Wil­czyń­ski SP9XWM, któ­ry w kil­ku sło­wach przed­sta­wił idee Ama­tor­skich Sie­ci Łącz­no­ści Kryzysowej.

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za obec­ność na naszym wczo­raj­szym spo­tka­niu, szcze­gól­nie władz gmi­ny oraz przed­sta­wi­cie­li służb. Mamy nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca będzie się ukła­dać w dal­szym cią­gu tak dobrze jak dotychczas.

 

error: Content is protected !!