Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

Posted by on 15 sierpnia 2019

Porozumienie z Nadleśnictwem Niepołomice

W trak­cie robo­cze­go spo­tka­nia z Nad­le­śni­czym, Panem Łuka­szem Nowa­kiem, pod­pi­sa­li­śmy poro­zu­mie­nie pozwa­la­ją­ce na pro­wa­dze­nie testów naszych urzą­dzeń radio­wych na wie­żach obser­wa­cyj­nych w Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Umoż­li­wi to m.in. roz­bu­do­wę sys­te­mu APRS i pokry­cie zasię­giem tere­nów zale­sio­nych, co jest jed­nym z naszych celów w ramach pro­wa­dzo­nej budo­wy Zapa­so­wej Sie­ci Łącz­no­ści Kry­zy­so­wej, wspie­ra­nej finan­so­wo przez Mia­sto i Gmi­na Niepołomice

error: Content is protected !!