Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Posted by on 11 lipca 2015

Potwierdzenie odbioru depeszy SAQ

Wszem i wobec uprzej­mie donieść pra­gniem, że eks­pe­ry­ment nasz na odbio­rze depe­szy ze histo­rycz­nej sta­cy­ji SAQ pole­ga­ją­cy, suk­ce­sem zakoń­czyć się raczył.

Jako na dowód słów tych praw­dzi­wo­ści, trzy doku­men­ta w załą­cze­niu poka­zu­jem. A to list krót­ki jaśnie pana Lar­sa Kal­lan­da, a to treść depe­szy co do dzi­siaj taj­na musieć była oraz część listy rady­jo­ama­to­rów, co ode­brać depe­szę zdo­ła­li. Sta­cy­ja nasza klu­bo­wa w gro­nie ośmiu z Pol­ski na spi­sie się zna­la­zła. Wię­cej infor­ma­cy­ji i film z Gri­me­ton SAQ, gdzie pożar nagły w cza­sie pró­by pierw­szej wystą­pił, na stro­nie www.alexander.n.se zna­leźć można.

SAQ Info

List Lar­sa Kallanda

SAQ Message

Treść depe­szy

SAQ tab

Lista sta­cji w tym nasz sta­cja klubowa.

SAQ_VI-2015

Depe­sza zapi­sa­na 28.06.2015r. przez Jan­ka SP9BCH

error: Content is protected !!