Potwierdzenie SAQ

Posted by on 20 grudnia 2015

Potwierdzenie SAQ

Pochwa­li­my się tro­chę:
Do Klu­bu dotar­ła kar­ta QSL, potwier­dza­ją­ca pra­wi­dło­we ode­bra­nie i zde­ko­do­wa­nie depe­szy nada­wa­nej z zabyt­ko­wej sta­cji SAQ miesz­czą­cej się w Gri­me­ton w Szwecji.
PRZYPOMNIENIE:
SAQ to powsta­ła w 1922 roku jedy­na tego typu oca­la­ła sta­cja na świe­cie. Dwa razy w roku na Wigi­lię oraz w poło­wie roku na świę­to swo­je­go twór­cy Ale­xan­der­so­na na czę­sto­tli­wo­ści 17.2 kHz nada­wa­na jest stam­tąd depe­sza alfa­be­tem Mor­se­’a. Tym razem pierw­szy raz jako Klub ode­bra­li­śmy tę trans­mi­sję, będąc jed­ną z ośmiu sta­cji w Polsce.

SAQ_1 SAQ_2

 

 

 

 

 

Wię­cej : Klik­nij TUTAJ

 

error: Content is protected !!