Statut Klubu

STATUT

Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym

 

Roz­dział I

Posta­no­wie­nia ogólne.

 

§1

 

 1. Sto­wa­rzy­sze­nie  Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (zwa­ny dalej: „ Klu­bem”) dzia­ła na pod­sta­wie usta­wy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. – Pra­wo o sto­wa­rzy­sze­niach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa oraz niniej­sze­go Statutu.

 

§2

 

 1. Tere­nem dzia­ła­nia Klu­bu jest obszar Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.
 2. Sie­dzi­bą Klu­bu  są Niepołomice .
 3. Klub może pro­wa­dzić dzia­łal­ność poza gra­ni­ca­mi kraju.
 4. Klub może być człon­kiem kra­jo­wych i zagra­nicz­nych sto­wa­rzy­szeń o tym samym lub podob­nym pro­fi­lu działania.
 5. Dzia­łal­ność  Klu­bu opie­ra się na pra­cy spo­łecz­nej członków.
 6. Do pro­wa­dze­nia swych dzia­łań Klub może zatrud­niać pracowników.
 7. Klub może uży­wać pie­czę­ci, odzna­ki i barw zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym zakre­sie przepisami.

 

§3

 

 1. Klub powo­ła­ny jest na czas nieokreślony.

Roz­dział II

Cele i spo­so­by ich realizacji

§4

Cela­mi Klu­bu są:

 1. zbu­do­wa­nie repre­zen­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji kon­so­li­du­ją­cej śro­do­wi­sko krótkofalowców,
 2. pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści spo­łecz­nie uży­tecz­nej poprzez upo­wszech­nia­nie wie­dzy, edu­ka­cję dzie­ci, mło­dzie­ży szkol­nej i doro­słych; pro­wa­dze­nie szko­leń i pre­lek­cji z zakre­su kon­stru­owa­nia i budo­wy urzą­dzeń radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i umie­jęt­no­ści ich wykorzystania,
 3. pro­pa­go­wa­nie regio­nu nie­po­ło­mic­kie­go w kon­tak­tach radiowych,
 4. popie­ra­nie i popu­la­ry­za­cja dzia­łań człon­ków Klu­bu zaj­mu­ją­cych się eks­pe­ry­men­ta­mi i pra­ca­mi nad nowy­mi tech­nicz­ny­mi roz­wią­za­nia­mi w zakre­sie ama­tor­skiej łącz­no­ści radiowej,
 5. repre­zen­to­wa­nie krót­ko­fa­low­ców wobec władz, a tak­że wobec innych sto­wa­rzy­szeń krót­ko­fa­lar­skich w kraju
  i za granicą,
 6. pomoc w akcjach rato­wa­nia lud­no­ści i udzie­la­nia pomo­cy ofia­rom kata­strof, klęsk żywio­ło­wych poprzez zapew­nie­nie łącz­no­ści w opar­ciu o posia­da­ne przez Klub urządzenia,
 7. współ­dzia­ła­nie z orga­na­mi admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej w zakre­sie szko­le­nia i pomo­cy w two­rze­niu łącz­no­ści radio­wej w sytu­acjach kryzysowych,
 8. nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów i współ­pra­cy; wymia­na doświad­czeń z podob­ny­mi orga­ni­za­cja­mi z kraju
  i zagranicy.

§5

 

Klub reali­zu­je swo­je cele poprzez:

 1. reali­za­cję przed­się­wzięć infor­ma­cyj­nych i szkoleniowych,
 2. orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań, wypraw i innych aktyw­no­ści reali­zu­ją­cych cele statutowe,
 3. reali­za­cję pro­jek­tów krót­ko­fa­lar­skich na rzecz śro­do­wi­ska i spo­łecz­no­ści lokalnej,
 4. wspie­ra­nie róż­nych form kształ­ce­nia i samo­kształ­ce­nia, zwłasz­cza mło­dzie­ży, mają­ce­go na celu sta­łe pod­no­sze­nie pozio­mu wie­dzy tech­nicz­nej oraz umie­jęt­no­ści ope­ra­tor­skich w ama­tor­skiej radiokomunikacji,
 5. podej­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu pozy­ski­wa­nie nowych człon­ków Klu­bu i Pol­skie­go Związ­ku Krótkofalowców.
 6. aktyw­ność radio­sta­cji klu­bo­wej pod zna­kiem wywo­ław­czym SP9MOA,

§6

 

 1. Dla reali­za­cji swych celów Klub może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą, na ogól­nych zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nych przepisach.
 2. Klub jest jed­nost­ką mikro i pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą oraz rachun­ko­wość zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa.

 

Roz­dział III

Człon­ko­wie oraz ich pra­wa i obowiązki

 

§7

 

 1. Człon­ka­mi Klu­bu mogą być oso­by fizycz­ne i oso­by praw­ne. Oso­ba praw­na może być jedy­nie człon­kiem wspie­ra­ją­cym Klub.
 2. Klub posia­da członków:
 • zwy­czaj­nych,
 • wspie­ra­ją­cych,
 • hono­ro­wych.

§8

 

 1. Człon­kiem zwy­czaj­nym może być peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na, któ­ra akcep­tu­je posta­no­wie­nia Sta­tu­tu oraz zało­że­nia pro­gra­mo­we Klu­bu, chce wnieść wkład pra­cy spo­łecz­nej w urze­czy­wist­nia­nie celów Klu­bu oraz zło­ży pisem­ną dekla­ra­cję zawie­ra­ją­cą reko­men­da­cję dwóch człon­ków Klubu.
 2. Przy­ję­cia nowych człon­ków zwy­czaj­nych doko­nu­je Zarząd Klu­bu uchwa­łą podej­mo­wa­ną na naj­bliż­szym posie­dze­niu po dniu zło­że­nia pisem­nej dekla­ra­cji, o któ­rej mowa w ust. 1.
 3. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym może zostać oso­ba fizycz­na lub oso­ba praw­na dekla­ru­ją­ca pomoc finan­so­wą, rze­czo­wą lub mery­to­rycz­ną w reali­za­cji celów Klubu,
 4. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym sta­je się po zło­że­niu pisem­nej dekla­ra­cji na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du Klu­bu pod­ję­tej nie póź­niej niż w cią­gu dwóch mie­się­cy od dnia zło­że­nia deklaracji.
 5. Człon­kiem hono­ro­wym Klu­bu może być oso­ba fizycz­na szcze­gól­ne zasłu­żo­na dla dzia­łal­no­ści roz­wo­ju Klubu.
 6. Człon­kiem hono­ro­wym sta­je się po przy­ję­ciu uchwa­ły przez Wal­ne Zebra­nie na wnio­sek Zarzą­du Klu­bu lub co naj­mniej 2/3 człon­ków Klubu.

 

§9

 

 1. Oso­by nie­peł­no­let­nie speł­nia­ją­ce warun­ki, o któ­rych mowa w § 8 ust. 1, posia­da­ją­ce pisem­ną zgo­dę rodzi­ców mogą posia­dać sta­tus uczest­ni­ka Klubu.
 2. Uczest­nik Klu­bu posia­da pra­wa i obo­wiąz­ki człon­ka zwy­czaj­ne­go za wyjąt­kiem czyn­ne­go i bier­ne­go pra­wa wybor­cze­go. Uczest­nik Klu­bu nie bie­rze udzia­łu w gło­so­wa­niu uchwał. Z chwi­lą osią­gnię­cia peł­no­let­nio­ści uczest­nik Klu­bu sta­je się człon­kiem zwy­czaj­nym Klubu.

 

§10

 

Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają prawo:

 

 1. bier­ne­go i czyn­ne­go uczest­ni­cze­nia w wybo­rach do władz Klubu,
 2. korzy­sta­nia z dorob­ku i wszel­kich form dzia­łal­no­ści Klubu,
 3. udzia­łu w zebra­niach i impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Klub,
 4. zgła­sza­nia wnio­sków co do dzia­łal­no­ści Klubu,
 5. korzy­sta­nia z urzą­dzeń Klu­bu i jego sprzę­tu w gra­ni­cach obo­wią­zu­ją­cych regu­la­mi­nów i uchwał Zarzą­du Klubu.

 

§11

 

Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają obowiązek:

 

 1. brać udział w zade­kla­ro­wa­nych aktyw­no­ściach Klu­bu wno­sząc wła­sną pra­cę i/lub inne zaso­by w ich realizację,
 2. dzia­łać na rzecz dobra Klu­bu, spo­łecz­no­ści i regionu,
 3. uczest­ni­cze­nia w Wal­nych Zebra­niach Członków,
 4. prze­strze­ga­nia Sta­tu­tu i uchwał władz Klubu,
 5. regu­lar­ne­go opła­ca­nia skła­dek członkowskich.

 

§12

 

 1. Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy i hono­ro­wi nie posia­da­ją bier­ne­go ani czyn­ne­go pra­wa wybor­cze­go, mogą jed­nak brać udział z gło­sem dorad­czym w sta­tu­to­wych wła­dzach Klu­bu, poza tym posia­da­ją takie pra­wa jak człon­ko­wie zwyczajni.
 2. Czło­nek wspie­ra­ją­cy ma obo­wią­zek wywią­zy­wa­nia się z zade­kla­ro­wa­nych świad­czeń, prze­strze­ga­nia Sta­tu­tu oraz uchwał władz Klubu.
 3. Człon­ko­wie hono­ro­wi mają obo­wią­zek prze­strze­ga­nia Sta­tu­tu oraz uchwał władz Klu­bu. Człon­ko­wie hono­ro­wi są zwol­nie­ni z obo­wiąz­ku wno­sze­nia skła­dek członkowskich.

 

§13

 

 1. Człon­ko­stwo w Klu­bie usta­je na skutek:
 1. dobro­wol­nej rezy­gna­cji pisem­nej z przy­na­leż­no­ści do Klu­bu zło­żo­nej Zarzą­do­wi Klubu,
 2. wyklu­cze­nia przez Zarząd Klubu:
 • z powo­du nie­uspra­wie­dli­wio­ne­go zale­ga­nia z opła­tą skła­dek człon­kow­skich przez okres co naj­mniej 6 miesięcy,
 • z powo­du rażą­ce­go naru­sze­nia Sta­tu­tu, nie­prze­strze­ga­nia uchwał władz Klu­bu, pre­zen­to­wa­nia posta­wy moral­nej nie­god­nej człon­ka Klu­bu lub dzia­ła­nia na szko­dę Klubu,
 • ze wzglę­du na brak prze­ja­wów aktyw­nej dzia­łal­no­ści na rzecz Klubu,

c. utra­ty praw oby­wa­tel­skich na mocy pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu,

d. śmier­ci człon­ka lub utra­ty oso­bo­wo­ści praw­nej przez człon­ka wspierającego.

 

2. Od uchwa­ły Zarzą­du Klu­bu w spra­wie wyklu­cze­nia (pozba­wie­nia człon­ko­stwa w Klu­bie) przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia sto­sow­nej uchwa­ły. Odwo­ła­nie jest roz­pa­try­wa­ne na naj­bliż­szym Wal­nym Zebra­niu. Uchwa­ła Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków jest ostateczna.

 

Roz­dział IV

Wła­dze Klubu

 

§14

 

Wła­dza­mi Klu­bu są:

 

 1. Wal­ne Zebra­nie Członków,
 2. Zarząd Klu­bu,
 3. Komi­sja Rewizyjna.

 

§15

 

 1. Zarząd Klu­bu oraz Komi­sja Rewi­zyj­na wybie­ra­ne są przez Wal­ne Zebra­nie Człon­ków w gło­so­wa­niu jaw­nym zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia obec­nych na Wal­nym Zebraniu.
 2. W razie, gdy skład Zarzą­du Klu­bu lub Komi­sji Rewi­zyj­nej ule­gnie zmniej­sze­niu w cza­sie trwa­nia kaden­cji, uzu­peł­nie­nie ich skła­du może nastą­pić w dro­dze koop­ta­cji, któ­rej doko­nu­ją pozo­sta­li człon­ko­wie orga­nu, któ­ry uległ zmniej­sze­niu. W try­bie, o któ­rym mowa moż­na powo­łać nie wię­cej niż poło­wę skła­du organu.

 

§16

 

Uchwa­ły wszyst­kich władz Klu­bu zapa­da­ją w gło­so­wa­niu jaw­nym zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia, chy­ba, że dal­sze posta­no­wie­nia sta­tu­tu sta­no­wią inaczej.

 

§17

 

Kaden­cja Zarzą­du Klu­bu i Komi­sji Rewi­zyj­nej trwa 4 lata.

 

Wal­ne Zebranie

 

§18

 

 1. Naj­wyż­szą wła­dzą Klu­bu jest Wal­ne Zebra­nie Członków.
 2. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków może być zwy­czaj­ne lub nadzwyczajne.
 3. Zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków zwo­łu­je Zarząd Klu­bu raz w roku, jako spra­woz­daw­cze, i co czte­ry lata, jako spra­woz­daw­czo-wybor­cze, zawia­da­mia­jąc człon­ków o jego ter­mi­nie, miej­scu i pro­po­no­wa­nym porząd­ku obrad co naj­mniej na 7 dni przed ter­mi­nem Wal­ne­go Zebra­nia Członków.
 4. Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków zwo­łu­je Zarząd Klubu:
 • z wła­snej inicjatywy,
 • na żąda­nie Komi­sji Rewizyjnej,
 • na pisem­ny wnio­sek co naj­mniej 1/3 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Klubu.

 

5. Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków powin­no być zwo­ła­ne przed upły­wem 14 dni od dnia zgło­sze­nia wnio­sku lub żąda­nia i obra­do­wać nad spra­wa­mi, dla któ­rych zosta­ło zwołane.

 

§19

 

Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków należy:

 

 1. okre­śle­nie głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia i roz­wo­ju Klubu,
 2. uchwa­la­nie zmian Statutu,
 3. wybór i odwo­ła­nie wszyst­kich wybie­ral­nych władz Klubu,
 4. udzie­la­nie Zarzą­do­wi Klu­bu abso­lu­to­rium na wnio­sek Komi­sji Rewizyjnej,
 5. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań mery­to­rycz­nych i finan­so­wych Zarzą­du Klu­bu oraz spra­woz­dań Komi­sji Rewizyjnej,
 6. roz­pa­try­wa­nie odwo­łań od uchwał Zarzą­du Klubu,
 7. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie przy­ję­cia człon­ka honorowego,
 8. pod­ję­cie decy­zji o roz­wią­za­niu Klubu,
 9. podej­mo­wa­nie uchwał we wszyst­kich spra­wach nie­za­strze­żo­nych do kom­pe­ten­cji innych władz Klubu.

 

Zarząd Klu­bu

 

§20

 

 1. Zarząd Klu­bu jest powo­ła­ny do kie­ro­wa­nia całą dzia­łal­no­ścią Klu­bu zgod­nie z uchwa­ła­mi Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków oraz do repre­zen­to­wa­nia Klu­bu na zewnątrz.
 2. Zarząd Klu­bu skła­da się z 3 do 7 osób, spo­śród któ­rych na pierw­szym posie­dze­niu wybie­ra pre­ze­sa, skarb­ni­ka i sekre­ta­rza. Licz­bę człon­ków Zarzą­du każ­do­ra­zo­wo okre­śla Wal­ne Zebra­nie Członków.
 3. Posie­dze­nia Zarzą­du Klu­bu odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwar­tał. Posie­dze­nia Zarzą­du Klu­bu zwo­łu­je prezes.

 

§21

 

Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du Klu­bu należy:

 

 1. kie­ro­wa­nie bie­żą­cą pra­cą Klubu,
 2. opra­co­wa­nie i uchwa­la­nie pla­nów dzia­łań Klubu,
 3. reali­zo­wa­nie uchwał Wal­ne­go Zebra­nia Członków,
 4. zarzą­dza­nie mająt­kiem Klubu,
 5. pla­no­wa­nie i pro­wa­dze­nie gospo­dar­ki finansowej,
 6. repre­zen­to­wa­nie Klu­bu na zewnątrz i dzia­ła­nie w jego imieniu,
 7. przyj­mo­wa­nie i wyklu­cza­nie człon­ków Klubu,
 8. zwo­ły­wa­nie Wal­ne­go Zebra­nia Członków,
 9. usta­la­nie wyso­ko­ści skła­dek członkowskich,
 10. spo­rzą­dza­nie rocz­nych spra­woz­dań mery­to­rycz­nych i finan­so­wych z dzia­łal­no­ści Klubu,
 11. decy­do­wa­nie o pod­ję­ciu, zawie­sze­niu lub zaprze­sta­niu pro­wa­dze­nia przez Klub dzia­łal­no­ści gospodarczej.

 

Komi­sja Rewizyjna

 

§22

 

 1. Komi­sja Rewi­zyj­na powo­ła­na jest do spra­wo­wa­nia kon­tro­li nad dzia­łal­no­ścią Klubu.
 2. Komi­sja Rewi­zyj­na skła­da się z 2 do 4 osób, w tym prze­wod­ni­czą­ce­go wybie­ra­ne­go na pierw­szym posie­dze­niu Komi­sji Rewizyjnej.
 3. Posie­dze­nia Komi­sji Rewi­zyj­nej odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz w roku. Posie­dze­nia Komi­sji Rewi­zyj­nej zwo­łu­je przewodniczący.

 

§23

 

Do kom­pe­ten­cji Komi­sji Rewi­zyj­nej należy:

 

 1. kon­tro­la cało­kształ­tu dzia­łal­no­ści Klubu,
 2. oce­na pra­cy Zarzą­du Klu­bu, w tym corocz­nych spra­woz­dań i bilansu,
 3. skła­da­nie spra­woz­dań na Wal­nym Zebra­niu Człon­ków wraz z oce­ną dzia­łal­no­ści Klu­bu i Zarzą­du Klubu,
 4. wnio­sko­wa­nie do Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków o udzie­le­nie abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Klubu,
 5. wnio­sko­wa­nie o odwo­ła­nie Zarzą­du Klu­bu lub poszcze­gól­nych człon­ków Zarzą­du Klu­bu w razie jego bezczynności.
 6. wnio­sko­wa­nie o zwo­ła­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zebra­nia Członków.

 

Roz­dział V

Mają­tek Klubu.

§24

 

 1. Źró­dła­mi powsta­nia mająt­ku Klu­bu są:

 

 • skład­ki członkowskie,
 • daro­wi­zny, zapi­sy i spad­ki, środ­ki pocho­dzą­ce z ofiar­no­ści publicznej,
 • dota­cje, sub­wen­cje, udzia­ły, lokaty.

 

 1. Dochód z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej Klu­bu słu­ży wyłącz­nie reali­za­cji celów sta­tu­to­wych i nie może być prze­zna­czo­ny do podzia­łu mię­dzy jego członków.
 2. Do naby­wa­nia, zby­wa­nia i obcią­ża­nia mająt­ku Klu­bu oraz zacią­ga­nia innych zobo­wią­zań wobec tego mająt­ku upo­waż­nio­ny jest Zarząd Klubu.
 3. Klub nie może udzie­lać poży­czek i zabez­pie­czać zobo­wią­zań mająt­kiem Klu­bu w sto­sun­ku do człon­ków Zarzą­du Klu­bu, Komi­sji Rewi­zyj­nej, pra­cow­ni­ków i człon­ków Klu­bu ani żad­nych osób trzecich.

 

§25

 

 1. Do zawie­ra­nia umów, udzie­la­nia peł­no­moc­nictw i skła­da­nia oświad­czeń woli, w tym w spra­wach mająt­ko­wych  Klu­bu, wyma­ga­ne jest współ­dzia­ła­nie i pod­pis dwóch człon­ków Zarzą­du Klu­bu dzia­ła­ją­cych łącz­nie (w tym  pre­ze­sa Zarzą­du Klubu).
 2. Zasa­dy gospo­dar­ki mająt­ko­wej i zacią­ga­nia zobo­wią­zań okre­śla regu­la­min gospo­dar­ki finan­so­wej uchwa­la­ny przez Zarząd Klubu.

 

Roz­dział VI

Posta­no­wie­nia końcowe

 

§26

 

Uchwa­łę w spra­wie zmia­ny Sta­tu­tu Klu­bu podej­mu­je Wal­ne Zebra­nie Człon­ków bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do głosowania.

 

§27

 

 1. Uchwa­łę o roz­wią­za­niu Klu­bu podej­mu­je Wal­ne Zebra­nie Człon­ków kwa­li­fi­ko­wa­ną więk­szo­ścią 2/3  gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej 2/3 człon­ków upraw­nio­nych do głosowania.
 2. Uchwa­łę o roz­wią­za­niu Klu­bu może pod­jąć Wal­ne Zebra­nie Człon­ków tyl­ko wte­dy, gdy w tym celu zosta­ło zwołane.
 3. Podej­mu­jąc uchwa­łę o roz­wią­za­niu Klu­bu Wal­ne Zebra­nie Człon­ków okre­śli spo­sób jego likwi­da­cji oraz prze­zna­cze­nie mająt­ku Klubu.
error: Content is protected !!