Reprezentacja SP9MOA na kontakcie ARISS we Wrocławiu

Posted by on 16 stycznia 2017

Reprezentacja SP9MOA na kontakcie ARISS we Wrocławiu

25 listo­pa­da zało­ga SP9MOA w skła­dzie Michał SQ9ZAY, Mariusz SP9HSQAndrzej SQ9MUP uczest­ni­czy­ła w nie­zwy­kłym wyda­rze­niu.  Dzia­ło się tego dnia! A to za spra­wą ARISS w Sale­zie, któ­ry mie­li­śmy przy­jem­ność obej­rzeć na żywo w Liceum Sale­zjań­skim we Wro­cła­wiu. Jeste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem, któ­re moty­wu­je nas do dzia­ła­nia jesz­cze bar­dziej. Dzię­ku­je­my p. Annie Bukie­wicz-Szul za zaproszenie!
Jeste­ście cie­ka­wi jak było??  Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu oraz gale­rii z tego wydarzenia!!

 

error: Content is protected !!