ŚDM — Akcja ratunkowa w Podłężu — SPEmCOM

Posted by on 7 sierpnia 2016

ŚDM — Akcja ratunkowa w Podłężu — SPEmCOM

 

W dniu 31 lip­ca człon­ko­wie nasze­go Klu­bu wraz ze Stra­żą Leśną oraz Ama­tor­ską Sie­cią Ratun­ko­wą EmCom uczest­ni­czy­li w akcji ratun­ko­wej w miej­sco­wo­ści Podłęże.
W godzi­nach popo­łu­dnio­wych kil­ku­ty­sięcz­na gru­pa piel­grzy­mów dotar­ła w oko­li­ce dwor­ca PKP w Pod­łę­żu. Na miej­scu znaj­do­wał się nasz kole­ga Andrzej SQ9MUP oraz kil­ku­oso­bo­wa gru­pa Straż­ni­ków Leśnych, kie­ru­ją­cych prze­miesz­cza­niem się tłu­mu. Szyb­ko oka­za­ło się, że bra­ku­je wody pit­nej oraz obsłu­gi medycz­nej. Andrzej przez radio­te­le­fon któ­ry miał przy sobie prze­ka­zał infor­ma­cję o zagro­że­niu, któ­ra za pośred­nic­twem Mariu­sza SP9HSQ tra­fi­ła do dyżu­ru­ją­cej na kana­le 145.500 sta­cji SP0MASR (Mało­pol­ska Ama­tor­ska Sieć Ratun­ko­wa). Dzię­ki temu natych­miast uda­ło się zawia­do­mić odpo­wied­nie służ­by. Bar­dzo szyb­ko tłum powięk­szał się i przy­by­wa­ło osób wyma­ga­ją­cych hospi­ta­li­za­cji. Dowód­ca Stra­ży Leśnej zde­cy­do­wał o ścią­gnię­ciu z obo­zo­wi­ska znaj­du­ją­ce­go się w środ­ku Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej ponad czter­dzie­stu Straż­ni­ków oraz całe­go dostęp­ne­go zapa­su wody pit­nej. Zadys­po­no­wa­no tak­że namiot dla zabez­pie­cze­nia poszko­do­wa­nych. Ta infor­ma­cja dotar­ła do obo­zo­wi­ska dro­gą radio­wą za pośred­nic­twem sta­cji SP9HSQ. Od tej pory wszyst­kie dys­po­zy­cje prze­ka­zy­wa­ne z miej­sca i do miej­sca pro­wa­dze­nia akcji ratun­ko­wej były prze­sy­ła­ne za pomo­cą sta­cji ręcz­nej kole­gi Andrze­ja SQ9MUP oraz sta­cji pośred­ni­czą­cych (domo­wych) kole­gów Mariu­sza SP9HSQ i Jan­ka SP9BCH, któ­rzy mie­li bez­po­śred­nią łącz­ność radio­wą z obo­zo­wi­skiem, Nad­le­śnic­twem oraz pojaz­da­mi Stra­ży Leśnej. Tym kana­łem rów­nież prze­ka­zy­wa­no na bie­żą­co rapor­ty pogo­do­we. Rów­no­cze­śnie o aktu­al­nej sytu­acji byli infor­mo­wa­ni kole­dzy z EmCom dyżu­ru­ją­cy na kana­le 145.500 MHz. Z tego źró­dła otrzy­my­wa­li­śmy rów­nież na bie­żą­co wia­do­mo­ści o wysy­ła­nej pomo­cy. Wkrót­ce poja­wi­ły się kolej­ne oddzia­ły Stra­ży Pożar­nej, Woj­sko z zapa­sem wody oraz punk­tem medycz­nym, Leśni­cy z wodą pit­ną oraz karet­ki pogo­to­wia. Naj­bar­dziej poszko­do­wa­nych piel­grzy­mów zabie­rał śmi­gło­wiec. Po oko­ło trzech godzi­nach uda­ło się opa­no­wać sytu­ację. Więk­szość piel­grzy­mów zosta­ła dopro­wa­dzo­na do pod­sta­wia­nych pocią­gów i bez­piecz­nie mogła odje­chać w swo­im kierunku.
Dzi­siej­sza akcja ratun­ko­wa była pierw­szym takim doświad­cze­niem dla człon­ków nasze­go klu­bu. Poka­za­ła ona, że nasz sprzęt i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją na sku­tecz­ne wezwa­nie pomo­cy oraz zapew­nie­nie łącz­no­ści zapa­so­wej z miej­scem pro­wa­dze­nia akcji ratunkowej.
Miłym akcen­tem koń­czą­cym dzień były oso­bi­ste podzię­ko­wa­nia za naszą pra­cę Nad­le­śni­cze­go oraz Dowód­cy Stra­ży Leśnej.
My rów­nież dzię­ku­je­my za moż­li­wość współ­pra­cy przy zabez­pie­cza­niu Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej pod­czas trwa­nia Świa­to­wych Dni Młodzieży.

error: Content is protected !!