SN100JH

Posted by on 15 sierpnia 2019

SN100JH

Od 1 wrze­śnia w ete­rze pra­cu­je sta­cja SN100JH uru­cho­mio­na przez Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Sta­cja dzia­ła w ramach akcji dyplo­mo­wej “Dro­ga do Wol­no­ści 1918” orga­ni­zo­wa­nej przez SP OTC pod patro­na­tem Zarzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go Związ­ku Krót­ko­fa­low­ców przy współ­udzia­le Wydzia­łu Łącz­no­ści ZG LOK.
Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać pod adre­sem: www.qrz.com/db/sn100jh
Na dzień dzi­siej­szy prze­pro­wa­dzo­no ponad 1000 QSO z kore­spon­den­ta­mi z 46 kra­jów.
Zapra­sza­my do łącz­no­ści i zdo­by­wa­nia punktów!!!

error: Content is protected !!