SP9MOA w Radiu WNET

Posted by on 7 sierpnia 2016

SP9MOA w Radiu WNET

 

 

4 sierp­nia w Nie­po­ło­mi­cach gości­ło Radio WNET z War­sza­wy. Michał SQ9ZAY oraz Mariusz SP9HSQ mie­li przy­jem­ność opo­wie­dzieć kil­ka słów o naszym Klu­bie w audy­cji “Pora­nek Wnet”.

 

28679357311_a49512194f_o

Foto: Wło­dzi­mierz Brewczyński/Radio WNET

Za pomo­cą krót­ko­fa­lów­ki mia­łem przy­jem­ność roz­ma­wiać z Nową Zelan­dią tj. 17700 km od Pol­ski – mówił Michał Matu­sik, któ­ry wraz z Mariu­szem Cie­lu­chem nale­żą do Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców. W Poran­ku Wnet mówi­li rów­nież o przy­go­to­wa­niach do nawią­za­nia połą­cze­nia z kosmo­nau­ta­mi z Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.

W Nie­po­ło­mi­cach oko­ło dwóch lat temu powstał z ini­cja­ty­wy lokal­nej gru­py ama­to­rów radio­wych przy współ­udzia­le Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go klub “Krót­ko­fa­low­ców”. Jak powie­dzie­li goście Poran­ka Wnet, celem nie­po­ło­mic­kie­go klu­bu jest pro­pa­go­wa­nie krót­ko­fa­lar­stwa. Jest to nawią­zy­wa­nie łącz­no­ści radio­wej z róż­ny­mi sta­cja­mi, któ­rej odle­gło­ści mogą wydać się impo­nu­ją­ce dla laika: — Za pomo­cą krót­ko­fa­lów­ki mia­łem przy­jem­ność roz­ma­wiać z Nową Zelan­dią tj. 17700 km – powie­dział Matusik.

Ponad­to misją Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców jest służ­ba lokal­nej spo­łecz­no­ści w wypad­ku sytu­acji kry­zy­so­wych. Orga­ni­za­cja mogła spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści w prak­ty­ce pod­czas Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży, kie­dy to w pobli­żu mało­pol­skiej miej­sco­wo­ści doszło do nie­bez­piecz­ne­go wypad­ku: – Na sta­cji kole­jo­wej w Pod­łę­żu zgro­ma­dzi­ła się duża ilość piel­grzy­mów. Nasz kole­ga zauwa­żył, że jest pro­blem z bra­kiem ratow­ni­ków medycz­nych. Pod­sta­wo­we siły zabez­pie­cza­ją­ce akcje były nie­wy­star­cza­ją­ce, a tele­fon komór­ko­wy sze­fa stra­ży leśnej roz­ła­do­wał się. (…) Naszy­mi kana­ła­mi zosta­ła wezwa­na pomoc medycz­na, dzię­ki cze­mu przy­le­ciał śmi­gło­wiec medycz­ny i przy­je­cha­ło pogo­to­wie — rela­cjo­no­wał jeden z człon­ków klubu.

Obec­nym celem krót­ko­fa­low­ców jest nawią­za­nie połą­cze­nia z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną. Nie­po­ło­mic­ki klub wyko­nu­je to w celach edu­ka­cyj­nych, aby dzie­ci z Mło­dzie­żo­we­go Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go mogły zadać pyta­nia kosmo­nau­tom peł­nią­cym służ­bę na stacji.

O współ­pra­cy z nami wspo­mniał rów­nież Nad­le­śni­czy Nad­le­śnic­twa Nie­po­ło­mi­ce, Pan Łukasz Nowak

28139178424_1bf7d21113_o

Foto: Wło­dzi­mierz Brewczyński/Radio WNET

 

Cała audy­cja “Pora­nek WNET” dostęp­na jest po klik­nię­ciu w LOGO 

WNet_logo

#Radio Wnet

www.radiownet.pl

error: Content is protected !!