SP9MOA w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego

Posted by on 11 kwietnia 2017

SP9MOA w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego

W pią­tek, 3 mar­ca Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców gościł w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Nie­po­ło­mi­cach. W ramach świę­ta patro­na na dzie­cia­ki cze­ka­ło wie­le atrak­cji. Jed­ną z nich była wła­śnie Sta­cja SP9MOA. Mło­dzież mogła zoba­czyć urzą­dze­nia do pro­wa­dze­nia łącz­no­ści na KFUKF, spraw­dzić się w kąci­ku tele­gra­ficz­nym oraz posłu­chać wykła­du czym jest krót­ko­fa­lar­stwo. Sta­cja cie­szy­ła się zain­te­re­so­wa­niem, co każe nam poja­wiać się tam częściej 

Foto: Patryk SQ9O

error: Content is protected !!