SP9MOA z projektem do Budżetu Obywatelskiego

Posted by on 26 maja 2016

SP9MOA z projektem do Budżetu Obywatelskiego

Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców zło­żył pro­jekt do przy­szło­rocz­nej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Nasza pro­po­zy­cja zakła­da przy­go­to­wa­nie pra­cow­ni elek­tro­nicz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup lutow­nic, przy­rzą­dów pomia­ro­wych, pły­tek oraz zesta­wów do samo­dziel­ne­go mon­ta­żu. Wszyst­ko to pozwo­li na wpro­wa­dze­nie naj­młod­szych we wspa­nia­ły świat radio­tech­ni­ki i roz­wi­nie umie­jęt­ność budo­wy wła­snych ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Pro­jekt został już pozy­tyw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ny pod kątem formalnym.

budzetobywatelski

error: Content is protected !!