Spotkanie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Posted by on 2 maja 2015

Spotkanie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

W dniu 29.04.2015 przed­sta­wi­cie­le Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców, Michał Matu­sik SQ9ZAY oraz Mariusz Cie­luch SP9HSQ, uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z pra­cow­ni­ka­mi Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wie­licz­ce, Panem Edwar­dem Gro­now­skim i Panem Toma­szem Baste­rem. Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia Pana Edwar­da, mie­li­śmy oka­zję przed­sta­wić pra­cę nasze­go Klu­bu, moż­li­wo­ści sprzę­to­we oraz zasięg sta­cji. Omó­wi­li­śmy rów­nież zasa­dę dzia­ła­nia sys­te­mu APRS, któ­ry może wspo­ma­gać pra­ce ratow­ni­ków pod­czas sytu­acji kry­zy­so­wych (prze­kaź­nik digi w Pod­łę­żu, uru­cho­mio­ny przez człon­ków Klu­bu, pokry­wa zasię­giem cały Powiat Wie­lic­ki). Pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go doce­ni­li moż­li­wo­ści jaki­mi dys­po­nu­ją Krót­ko­fa­low­cy, szcze­gól­nie w zakre­sie zapew­nie­nia zapa­so­wej łącz­no­ści kry­zy­so­wej. Pan Edward Gro­now­ski pod­kre­ślił, że wspar­cie służb pro­fe­sjo­nal­nych przez Krót­ko­fa­low­ców może ode­grać dużą rolę pod­czas akcji ratun­ko­wych i nale­ży jak naj­szyb­ciej nawią­zać sta­łą współ­pra­cę pomię­dzy Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Wie­licz­ce a Nie­po­ło­mic­kim Klu­bem Krótkofalowców.

Kryzys_3

Mariusz Cie­luch SP9HSQ

error: Content is protected !!