Stacja HF25DN — Podsumowanie

Posted by on 13 czerwca 2016

Stacja HF25DN — Podsumowanie

Sta­cja oko­licz­no­ścio­wa HF25DN prze­szła do histo­rii więc przy­szedł czas na podsumowanie.

Czwar­tek, 2 czerw­ca, Przygotowania

Pierw­sze pra­cę roz­po­czę­ły się w czwar­tek 2 czerw­ca, kie­dy to posta­wio­na zosta­ła ante­na KF oraz UKF. Ante­na na KF to dru­ga wer­sja ubie­gło­rocz­nej ante­ny, dipol 80, 40 i 20m odci­na­ny tra­pa­mi, któ­ry został zawie­szo­ny na 10 metro­wym masz­cie przy­mo­co­wa­nym do słu­pa po prze­ciw­nej stro­nie dro­gi, ina­czej niż w ubie­głym roku. Na bliż­szym słu­pie oświe­tle­nio­wym zawie­szo­ne zosta­ły ante­ny UKF  “Jotka“oraz QFH do odbio­ru sate­lit pogo­do­wych NOAA. Mimo kiep­skiej pogo­dy kole­gom Andrze­jo­wi SQ9MUP, Micha­ło­wi SQ9ZAY, Mariu­szo­wi SP9HSQ, Rafa­ło­wi SQ9IAB, Tom­ko­wi SP9TOM, Fran­ko­wi SQ9FSZ oraz Micha­ło­wi i Fran­ko­wi uda­ło się przy­mo­co­wać maszt do słu­pa oraz roz­piąć ramio­na ante­ny do budyn­ku pobli­skiej piekarni.

Foto_03

Foto_05

Foto_08  Spraw­dzi­li­śmy oczy­wi­ście ante­nę, pra­co­wa­ła koncertowo 🙂

Foto_11Pią­tek, 3 czerw­ca, Pierw­szy dzień pra­cy stacji

Pią­tek był dniem przy­go­to­wań sprzę­tu oraz roz­po­czę­cia pra­cy sta­cji. Przy­wie­zio­ny został sprzęt klu­bo­wy jak i nasze pry­wat­ne urzą­dze­nia, któ­re mia­ły słu­żyć do celów poka­zo­wych. Dzię­ki uprzej­mo­ści Pana Ryszar­da Dul­skie­go kolej­ny raz mogli­śmy wysta­wić na widok publicz­ny jego bez­cen­ne odbior­ni­ki. Kole­ga Mariusz SP9HSQ przy­go­to­wał “Kącik odbio­ru sate­lit ”  oraz  tra­dy­cyj­ny już “Kącik tele­gra­ficz­ny”, któ­ry nie­zmien­nie cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem młod­szej czę­ści naszych gości.  W godzi­nach wie­czor­nych  roz­po­czy­na­ły się bowiem 25 Dni Nie­po­ło­mic, tak więc i  my zaczy­na­li­śmy naszą pra­cę na stacji.

Foto_13

Foto_43Sobo­ta, 3 czerw­ca, Dru­gi dzień pra­cy stacji

Dru­gi dzień pra­cy sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF25DN obfi­to­wał w łącz­no­ści przede wszyst­kim na 14 MHz. Naszą sta­cję odwie­dzi­ło wie­le osób. Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem młod­szej czę­ści widzów cie­szył się nadal “kącik tele­gra­ficz­ny”, w któ­rym moż­na było spró­bo­wać swo­ich sił w pra­cy alfa­be­tem Morse’a.

Foto_23

Foto_24

Foto_41

Nowy naby­tek Klu­bu: Rotor do pra­cy na sate­li­tach. Dzię­ki Tom­ko­wi SP9TOM uda­ło się nam poka­zać symu­la­cję pra­cy tego urzą­dze­nia w warun­kach poko­jo­wych. Doce­lo­wo zosta­ną na nim zamon­to­wa­ne dwie czte­ro­me­tro­we  ante­ny typu YAGI.

Urzą­dze­nie zaku­pio­no z dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich oraz Woje­wódz­twa Małopolskiego.

Foto_30

Foto_25

Foto_27

Foto_28

Nie­dzie­la, 5 czerw­ca, Trze­ci dzień pra­cy stacji.

Trze­ci i zara­zem ostat­ni dzień pra­cy naszej sta­cji oko­licz­no­ścio­wej. Nie­zmien­nie nasza insta­la­cja w MCDiS cie­szy­ła się zainteresowaniem.

Foto_31

Foto_32

Foto_33

Foto_34

Foto_35

Foto_36

Foto_37

Foto_38

Foto_39

Foto_40

Foto_42

Pod­su­mo­wa­nie

W trak­cie trzech dni pra­cy sta­cji HF25DN, pra­cu­ją­cej z oka­zji 25-tych Dni Nie­po­ło­mic prze­pro­wa­dzo­no 234 łącz­no­ści, co obra­zu­je poniż­sza tabela:

hf25dn

Sta­cja sły­sza­na była w 36 krajach:

map.aspx

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wła­dzom Mia­sta i Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, Refe­ra­to­wi Pro­mo­cji UMiG oraz dyrek­to­ro­wi Mało­pol­skie­go Cen­trum Dźwię­ku i Sło­wa, Panu Kaje­ta­no­wi Konarzewskiemu.

Pra­gnę rów­nież podzię­ko­wać wszyst­kim kole­gom zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję pra­cy sta­cji oko­licz­no­ścio­wej HF25DN to jest: SP9BCH, SP9HSQ, SQ9MUP, SQ9ZAY,SQ9FSZ, SP9TOM, SQ9IAB, SP9NCE oraz Ola, Jaku­bo­wi oraz Frankowi 

DOBRA ROBOTA!!!

Michał Matu­sik SQ9ZAY

Pre­zes Nie­po­ło­mic­kie­go Klu­bu Krót­ko­fa­low­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym

error: Content is protected !!