Święto Organizacji Pozarządowych — 13.09.2015r.

Posted by on 14 września 2015

Święto Organizacji Pozarządowych — 13.09.2015r.

13 wrze­śnia w Nie­po­ło­mi­cach po raz kolej­ny odby­ło się Świę­to Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych. Pierw­szy raz mie­li­śmy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać się na tej imprezie.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej foto­re­la­cji autor­stwa Mariu­sza SP9HSQ. Odwie­dza­ją­cy nas mogli posłu­chać co sły­chać “na pasmach”, zapo­znać się z zabyt­ko­wy­mi odbior­ni­ka­mi a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił w telegrafii.

P1100738

Para­da stowarzyszeń

P1100750

Pan Ryszard Dul­ski przy odno­wio­nych przez sie­bie odbior­ni­kach. Z lewej Mar­co­ni CR150/4 z 1942 roku, pro­du­ko­wa­ny dla Mary­nar­ki Kró­lew­skiej. Obok odbior­nik OK 102 pol­skiej pro­duk­cji z lat 60 ubie­głe­go stulecia.

P1100756

W ramach Świę­ta Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zor­ga­ni­zo­wa­no kon­kurs. Każ­de sto­wa­rzy­sze­nie przy­zna­wa­ło punk­ty za wyzna­czo­ne przez sie­bie zada­nia. Warun­kiem zali­cze­nia u nas było nada­nie swo­je­go imie­nia alfa­be­tem Mors’a.

P1100766

Wspo­mnie­nia radiowe.

P1100773

Odwie­dzi­li nas rów­nież Pani poseł na sejm Elż­bie­ta Achin­ger oraz Pan Mie­czy­sław Janusz Jagła, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Miło­śni­ków Zie­mi Niepołomickiej.

P1100806

Mariusz SP9HSQ pre­zen­tu­je pro­wa­dze­nie łącz­no­ści na pasmach amatorskich.

P1100815

Kącik tele­gra­ficz­ny cały czas zajęty.

P1100818

A tutaj już praw­dzi­wa kolejka

P1100819

APRS oraz Blit­zor­tung cie­szył się dużym zainteresowaniem.

P1100821

Mło­dzi adep­ci sztu­ki radiowej

P1100825

Jurek SP9ADH w akcji

P1100836

Jan SP9BCH podzi­wia sprzęt

P1100837

Pokaz pra­cy na klu­czu w wyko­na­niu zna­ko­mi­te­go tele­gra­fi­sty Jan­ka SP9BCH. Na zdję­ciu rów­nież Bro­ni­sław SP9WZO

P1100841

SP9BCH, SP9WZO, SQ9ZAY oraz SQ9MUP

P1100860

Zwi­ja­nie sprzętu

error: Content is protected !!